Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-10-24 09:22:30  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</p> <ol> <li> higieny środowiska,</li> <li> higieny pracy w zakładach pracy,</li> <li> higieny radiacyjnej,</li> <li> higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</li> <li> higieny wypoczynku i rekreaji,</li> <li> zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</li> <li> higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</li> </ol> <p> w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</p> <p dir="ltr"> Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></p> <ol dir="ltr"> <li> wdrożony system kontroli zarządczej,</li> <li> zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</li> <li> stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</li> <li> racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</li> <li> stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></p> <p> <strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</li> <li> Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</li> <li> Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</li> <li> Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</li> <li> Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</li> <li> Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</li> <li> Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</li> <li> Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</li> <li> Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</li> <li> Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</li> <li> Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</li> <li> Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</li> <li> Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</li> <li> Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</li> <li> Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</li> <li> Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</li> <li> Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</li> <li> Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</li> <li> Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</li> </ol> <p> <strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</li> <li> Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</li> <li> Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</li> <li> Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</li> <li> Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</li> <li> Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</li> <li> Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</li> <li> Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</li> <li> Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</li> <li> Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</li> <li> Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</li> <li> Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</li> <li> Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</li> <li> Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</li> <li> Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</li> <li> Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</li> <li> kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</li> <li> <div> Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</div> </li> </ol> <p> <br /> <strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></p> <ol> <li> Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</li> <li> Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</li> <li> Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</li> <li> Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</li> <li> Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</li> <li> Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</li> <li> Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</li> <li> Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</li> <li> Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</li> <li> Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</li> <li> Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</li> <li> Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</li> <li> Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</li> <li> <div> Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</div> </li> </ol> <p> <br /> <strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</div> </li> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</div> </li> <li> <div> Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</div> </li> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</div> </li> <li> <div> Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</div> </li> <li> <div> Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</div> </li> <li> <div> Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</div> </li> <li> <div> Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</div> </li> <li> <div> Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</div> </li> <li> <div> Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</div> </li> <li> <div> Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</div> </li> <li> <div> Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</p> <ol> <li> Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</li> <li> Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</li> <li> Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</li> <li> Nadz&oacute;r nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach<br /> i warsztatach szkolnych.</li> <li> Ocena plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</li> <li> Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</li> <li> Prowadzenie postępowania administracyjnego.<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</li> <li> Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</li> <li> Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</li> <li> Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</li> <li> Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</li> <li> Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</li> <li> Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</li> <li> Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</li> <li> Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</li> <li> Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</li> <li> Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</li> <li> Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ol> ' na '<p> Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</p> <ol> <li> higieny środowiska,</li> <li> higieny pracy w zakładach pracy,</li> <li> higieny radiacyjnej,</li> <li> higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</li> <li> higieny wypoczynku i rekreaji,</li> <li> zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</li> <li> higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</li> </ol> <p> w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></p> <ol dir="ltr"> <li> wdrożony system kontroli zarządczej,</li> <li> zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</li> <li> stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</li> <li> racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</li> <li> stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></p> <p> <strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</li> <li> Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</li> <li> Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</li> <li> Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</li> <li> Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</li> <li> Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</li> <li> Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</li> <li> Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</li> <li> Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</li> <li> Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</li> <li> Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</li> <li> Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</li> <li> Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</li> <li> Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</li> <li> Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</li> <li> Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</li> <li> Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</li> <li> Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</li> <li> Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</li> </ol> <p> <strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</li> <li> Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</li> <li> Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</li> <li> Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</li> <li> Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</li> <li> Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</li> <li> Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</li> <li> Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</li> <li> Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</li> <li> Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</li> <li> Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</li> <li> Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</li> <li> Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</li> <li> Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</li> <li> Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</li> <li> Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</li> <li> kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</li> <li> <div> Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</div> </li> </ol> <p> <br /> <strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></p> <ol> <li> Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</li> <li> Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</li> <li> Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</li> <li> Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</li> <li> Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</li> <li> Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</li> <li> Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</li> <li> Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</li> <li> Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</li> <li> Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</li> <li> Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</li> <li> Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</li> <li> Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</li> <li> <div> Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</div> </li> </ol> <p> <br /> <strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</div> </li> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</div> </li> <li> <div> Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</div> </li> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</div> </li> <li> <div> Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</div> </li> <li> <div> Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</div> </li> <li> <div> Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</div> </li> <li> <div> Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</div> </li> <li> <div> Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</div> </li> <li> <div> Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</div> </li> <li> <div> Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</div> </li> <li> <div> Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</p> <ol> <li> Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</li> <li> Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</li> <li> Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</li> <li> Nadz&oacute;r nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach<br /> i warsztatach szkolnych.</li> <li> Ocena plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</li> <li> Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</li> <li> Prowadzenie postępowania administracyjnego.<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</li> <li> Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</li> <li> Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</li> <li> Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</li> <li> Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</li> <li> Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</li> <li> Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</li> <li> Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</li> <li> Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</li> <li> Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</li> <li> Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</li> <li> Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 6. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 8. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 12. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 2. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 3. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. Nadzór nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach
  i warsztatach szkolnych.
 5. Ocena placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 6. Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 6. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 8. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 12. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 2. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 3. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. Nadzór nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach
  i warsztatach szkolnych.
 5. Ocena placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 6. Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
2014-10-24 09:23:16  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</p> <ol> <li> higieny środowiska,</li> <li> higieny pracy w zakładach pracy,</li> <li> higieny radiacyjnej,</li> <li> higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</li> <li> higieny wypoczynku i rekreaji,</li> <li> zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</li> <li> higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</li> </ol> <p> w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></p> <ol dir="ltr"> <li> wdrożony system kontroli zarządczej,</li> <li> zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</li> <li> stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</li> <li> racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</li> <li> stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></p> <p> <strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</li> <li> Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</li> <li> Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</li> <li> Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</li> <li> Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</li> <li> Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</li> <li> Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</li> <li> Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</li> <li> Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</li> <li> Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</li> <li> Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</li> <li> Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</li> <li> Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</li> <li> Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</li> <li> Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</li> <li> Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</li> <li> Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</li> <li> Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</li> <li> Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</li> </ol> <p> <strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</li> <li> Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</li> <li> Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</li> <li> Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</li> <li> Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</li> <li> Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</li> <li> Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</li> <li> Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</li> <li> Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></p> <ol> <li> Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</li> <li> Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</li> <li> Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</li> <li> Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</li> <li> Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</li> <li> Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</li> <li> Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</li> <li> Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</li> <li> Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</li> <li> Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</li> <li> kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</li> <li> <div> Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</div> </li> </ol> <p> <br /> <strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></p> <ol> <li> Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</li> <li> Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</li> <li> Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</li> <li> Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</li> <li> Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</li> <li> Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</li> <li> Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</li> <li> Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</li> <li> Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</li> <li> Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</li> <li> Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</li> <li> Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></p> <ol> <li> Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</li> <li> Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</li> <li> <div> Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</div> </li> </ol> <p> <br /> <strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</div> </li> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</div> </li> <li> <div> Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</div> </li> <li> <div> Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</div> </li> <li> <div> Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</div> </li> <li> <div> Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</div> </li> <li> <div> Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</div> </li> <li> <div> Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</div> </li> <li> <div> Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</div> </li> <li> <div> Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</div> </li> <li> <div> Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</div> </li> <li> <div> Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</div> </li> <li> <div> Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;<br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</p> <ol> <li> Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</li> <li> Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</li> <li> Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</li> <li> Nadz&oacute;r nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach<br /> i warsztatach szkolnych.</li> <li> Ocena plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</li> <li> Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</li> <li> Prowadzenie postępowania administracyjnego.<br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</li> <li> Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</li> <li> Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</li> <li> Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</li> <li> Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</li> <li> Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</li> <li> Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</li> <li> Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</li> <li> Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</li> <li> Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</li> <li> Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</li> <li> Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,<u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ol> ' na '<p> <span style="font-size:1.125em;">Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny środowiska,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny pracy w zakładach pracy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny radiacyjnej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny wypoczynku i rekreaji,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;">w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></span></p> <ol dir="ltr"> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrożony system kontroli zarządczej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach<br /> i warsztatach szkolnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego.</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></span></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 6. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 8. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 12. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 2. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 3. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. Nadzór nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach
  i warsztatach szkolnych.
 5. Ocena placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 6. Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 6. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 8. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 12. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 2. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 3. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. Nadzór nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach
  i warsztatach szkolnych.
 5. Ocena placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 6. Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
2014-10-31 08:45:30  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;">Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny środowiska,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny pracy w zakładach pracy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny radiacyjnej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny wypoczynku i rekreaji,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;">w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></span></p> <ol dir="ltr"> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrożony system kontroli zarządczej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach<br /> i warsztatach szkolnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego.</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></span></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></li> </ol> ' na '<p> <span style="font-size:1.125em;">Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny środowiska,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny pracy w zakładach pracy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny radiacyjnej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny wypoczynku i rekreaji,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;">w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></span></p> <ol dir="ltr"> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrożony system kontroli zarządczej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiekt&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych, przedszkoli , punkt&oacute;w przedszkolnych, szk&oacute;ł oraz innych plac&oacute;wek oświatowo-wychowawczych,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowania plan&oacute;w pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawania opinii sanitarnych dla plac&oacute;wek oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></span></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 6. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 8. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 12. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 2. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 3. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. Nadzór nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach
  i warsztatach szkolnych.
 5. Ocena placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 6. Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 6. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 8. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 12. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiektów.
 2. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 3. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 4. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 5. Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.
 6. Oceny stanu sanitarno-technicznego placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 7. Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli , punktów przedszkolnych, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 8. Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 11. Opracowania planów pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 12. Wydawania opinii sanitarnych dla placówek oświatowych.
 13. Współpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.
 14. Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
2017-03-21 09:42:31  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;">Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny środowiska,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny pracy w zakładach pracy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny radiacyjnej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny wypoczynku i rekreaji,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;">w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></span></p> <ol dir="ltr"> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrożony system kontroli zarządczej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiekt&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych, przedszkoli , punkt&oacute;w przedszkolnych, szk&oacute;ł oraz innych plac&oacute;wek oświatowo-wychowawczych,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowania plan&oacute;w pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawania opinii sanitarnych dla plac&oacute;wek oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></span></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></li> </ol> ' na '<p> <span style="font-size:1.125em;">Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny środowiska,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny pracy w zakładach pracy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny radiacyjnej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny wypoczynku i rekreaji,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;">w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></span></p> <ol dir="ltr"> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrożony system kontroli zarządczej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania warunk&oacute;w i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środk&oacute;w powierzchniowo czynnych i detergent&oacute;w zawierających środki powierzchniowo czynne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środk&oacute;w zastępczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiekt&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych, przedszkoli , punkt&oacute;w przedszkolnych, szk&oacute;ł oraz innych plac&oacute;wek oświatowo-wychowawczych,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowania plan&oacute;w pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawania opinii sanitarnych dla plac&oacute;wek oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></span></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 6. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 8. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 12. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiektów.
 2. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 3. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 4. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 5. Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.
 6. Oceny stanu sanitarno-technicznego placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 7. Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli , punktów przedszkolnych, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 8. Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 11. Opracowania planów pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 12. Wydawania opinii sanitarnych dla placówek oświatowych.
 13. Współpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.
 14. Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne.
 5. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 6. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 7. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 8. Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
 9. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 10. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 11. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 12. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 13. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 14. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiektów.
 2. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 3. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 4. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 5. Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.
 6. Oceny stanu sanitarno-technicznego placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 7. Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli , punktów przedszkolnych, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 8. Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 11. Opracowania planów pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 12. Wydawania opinii sanitarnych dla placówek oświatowych.
 13. Współpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.
 14. Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
2017-05-18 14:19:00  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;">Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny środowiska,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny pracy w zakładach pracy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny radiacyjnej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny wypoczynku i rekreaji,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;">w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></span></p> <ol dir="ltr"> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrożony system kontroli zarządczej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena&nbsp;<br /> i raportowanie danych monitoringowych);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii dotyczących materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania warunk&oacute;w i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środk&oacute;w powierzchniowo czynnych i detergent&oacute;w zawierających środki powierzchniowo czynne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środk&oacute;w zastępczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiekt&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych, przedszkoli , punkt&oacute;w przedszkolnych, szk&oacute;ł oraz innych plac&oacute;wek oświatowo-wychowawczych,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowania plan&oacute;w pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawania opinii sanitarnych dla plac&oacute;wek oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></span></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></li> </ol> ' na '<p> <span style="font-size:1.125em;">Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny środowiska,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny pracy w zakładach pracy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny radiacyjnej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieny wypoczynku i rekreaji,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zdowotnymi żywności, żywienia i predmiot&oacute;w użytku,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;ych są udzielane śwadczenia zdrowotne,</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;">w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i&nbsp;nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych&nbsp;działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w&nbsp;szczeg&oacute;lności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny proces&oacute;w nauczania i&nbsp;wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiot&oacute;w użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w kt&oacute;rych są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i&nbsp;uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi r&oacute;wnież działania z zakresu edukacji zdrowotnej i&nbsp;promocji zdrowia.</span></p> <p dir="ltr"> &nbsp;</p> <p dir="ltr"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczeg&oacute;lności poprzez:</strong></span></p> <ol dir="ltr"> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrożony system kontroli zarządczej,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">zapewnienie wykonywania cel&oacute;w i zadań stacji w spos&oacute;b zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i&nbsp;promowanie zasad etycznego postepowania,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efekt&oacute;w z&nbsp;danych nakład&oacute;w,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące kom&oacute;rki organizacyjne:</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestr&oacute;w chor&oacute;b zakaźnych, zakażeń, zgon&oacute;w&nbsp;<br /> z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych&nbsp; oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie sprawozdań i raport&oacute;w w zakresie chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynnik&oacute;w chorobotw&oacute;rczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chor&oacute;b zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stała wsp&oacute;łpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chor&oacute;b zakaźnych ludzi i zwierząt.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji lub wystąpień do innych organ&oacute;w o ich wydanie w przypadkach określonych&nbsp;<br /> w przepisach o zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą &bdquo;SENTINEL&rdquo;.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad szpitalami, ambulatoriami,&nbsp; praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami&nbsp;<br /> w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego.&nbsp;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie projekt&oacute;w decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w kt&oacute;rych planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych&nbsp; i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustroj&oacute;w alarmowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych plan&oacute;w działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.</span></li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r nad szczepieniami ochronnymi:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych plac&oacute;wkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad prawidłową gospodarką szczepionkami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec os&oacute;b uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Monitorowanie niepożądanych odczyn&oacute;w poszczepiennych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przechowywanie i dystrybucja preparat&oacute;w szczepionkowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie plan&oacute;w i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiekt&oacute;w i urządzeń wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania pr&oacute;bek, tworzenie&nbsp; harmonogramu pobierania pr&oacute;bek, pobieranie i dystrybucja pr&oacute;bek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organ&oacute;w samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basen&oacute;w kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie orzeczeń oraz komunikat&oacute;w dotyczących przydatności wody do kąpieli&nbsp; w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Nadz&oacute;r og&oacute;lny:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiekt&oacute;w i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:<br /> - obiekt&oacute;w hotelarskich, turystycznych i sportowych;<br /> - zakład&oacute;w fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;<br /> - dom&oacute;w pomocy społecznej;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiekt&oacute;w;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zezwoleń na ekshumację, wydawanie zezwoleń na przew&oacute;z zwłok i szczątk&oacute;w ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątk&oacute;w z obcego państwa;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środk&oacute;w transportu zakład&oacute;w pogrzebowych.</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Pracy:<br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami środowiska pracy:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przepis&oacute;w ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biob&oacute;jczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biob&oacute;jcze do obrotu&nbsp;<br /> i stosujące je w działalności zawodowej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania przez podmioty przepis&oacute;w dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania warunk&oacute;w i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środk&oacute;w powierzchniowo czynnych i detergent&oacute;w zawierających środki powierzchniowo czynne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola zakład&oacute;w pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotw&oacute;rczym lub mutagennym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola stanowisk pracy, na kt&oacute;rych pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola warunk&oacute;w zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b zawodowych i innych chor&oacute;b związanych z warunkami pracy.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środk&oacute;w zastępczych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w og&oacute;lnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepis&oacute;w prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Prowadzenie postępowania w sprawie chor&oacute;b zawodowych:</strong></span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chor&oacute;b zawodowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,</span></li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.</span></div> </li> </ol> <p> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunk&oacute;w bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego &ndash; nadz&oacute;r nad jakością żywienia w restauracjach, stoł&oacute;wkach zakładowych, stoł&oacute;wkach szpitalnych, bufetach, stoł&oacute;wkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych plac&oacute;wkach żywieniowych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek środk&oacute;w spożywczych, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorc&oacute;w kryteri&oacute;w bezpieczeństwa żywności, a w szczeg&oacute;lności sprawdzenie:<br /> a.&nbsp;stosowania substancji dodatkowych i aromat&oacute;w,<br /> b.&nbsp;poziom&oacute;w substancji zanieczyszczających,<br /> c.&nbsp;pozostałości pestycyd&oacute;w,<br /> d.&nbsp;warunk&oacute;w napromieniania żywności,<br /> e.&nbsp;cech organoleptycznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunk&oacute;w produkcji kosmetyk&oacute;w i ich obrotu.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Pobieranie pr&oacute;bek kosmetyk&oacute;w do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach&nbsp;<br /> i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania&nbsp;<br /> o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyk&oacute;w w ramach sieci systemu RAPEX.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dochodzenie przy wsp&oacute;łudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiał&oacute;w i wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunk&oacute;w sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiekt&oacute;w nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych&nbsp;<br /> w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetw&oacute;rstwa, lub sprzedaży środk&oacute;w spożywczych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przygotowywanie decyzji w sprawie<br /> a.&nbsp;zatwierdzenia,<br /> b.&nbsp;warunkowego zatwierdzenia,<br /> c.&nbsp;przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,<br /> d.&nbsp;zawieszenia zatwierdzenia,<br /> e.&nbsp;cofnięcia zatwierdzenia zakład&oacute;w działających w sektorze spożywczym (w tym środk&oacute;w transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organ&oacute;w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenie rejestru zakład&oacute;w sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiał&oacute;w lub wyrob&oacute;w przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.</span></div> </li> <li> <div> <span style="font-size:1.125em;">Opracowywanie plan&oacute;w pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.&nbsp;</span><br /> &nbsp;</div> </li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:</strong><br /> &nbsp;<br /> Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiekt&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny stanu sanitarno-technicznego plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:<br /> a. organizowania żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych, przedszkoli , punkt&oacute;w przedszkolnych, szk&oacute;ł oraz innych plac&oacute;wek oświatowo-wychowawczych,<br /> b.&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,<br /> c.&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opracowania plan&oacute;w pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawania opinii sanitarnych dla plac&oacute;wek oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.</span><br /> &nbsp;</li> </ol> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy<br /> i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia).</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Opiniowanie program&oacute;w dostosowania podmiot&oacute;w leczniczych do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek, żłobk&oacute;w, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:</strong></span></p> <p> <u1:p></u1:p><o:p></o:p></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span><u1:p></u1:p><o:p></o:p></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne.
 5. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 6. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 7. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 8. Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
 9. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 10. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 11. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 12. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 13. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 14. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiektów.
 2. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 3. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 4. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 5. Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.
 6. Oceny stanu sanitarno-technicznego placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 7. Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli , punktów przedszkolnych, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 8. Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 11. Opracowania planów pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 12. Wydawania opinii sanitarnych dla placówek oświatowych.
 13. Współpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.
 14. Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 6. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 7. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 8. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 10. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumację, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne.
 5. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 6. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 7. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 8. Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
 9. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 10. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 11. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 12. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 13. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 14. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Oceny stanu sanitarno-technicznego nadzorowanych obiektów.
 2. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 3. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 4. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 5. Nadzoru nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.
 6. Oceny stanu sanitarno-technicznego placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 7. Prowadzenia konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli , punktów przedszkolnych, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 8. Prowadzenia systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Prowadzenia postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 11. Opracowania planów pracy i zamierzeń Sekcji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 12. Wydawania opinii sanitarnych dla placówek oświatowych.
 13. Współpracy z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcjii.
 14. Oceny bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
2019-04-24 13:46:05  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-10-24 09:21:10  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 4724 o nazwie 'Zadania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4724
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepusteZadania
category_idpuste135
language_idpuste1
shortpusteZadania
fullpuste

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreaji,
 6. zdowotnymi żywności, żywienia i predmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać persobel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w któych są udzielane śwadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Misją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku jest osiągnięcie wizerunku rzetelnej, bezstronnej i nowoczesnej administracji oraz wysokiego poziomu jakości wykonywanych działań w celu zapewnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku właściwej realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu zakaźnych i zawodowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku prowadzi również działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Cele i zadania realizowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku w szczególności poprzez:

 1. wdrożony system kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie wykonywania celów i zadań stacji w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
 3. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

Zadania w PSSE w Gdańsku wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

 

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi:

 1. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk.
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów 
  z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych  oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych.
 4. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych.
 6. Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji.
 7. Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 8. Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
 9. Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno -epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt.
 10. Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych 
  w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 11. Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”.
 12. Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.
 13. Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi:

 1. Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami,  praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami 
  w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego. 
 2. Opracowywanie projektów decyzji o spełnieniu wymagań dla pomieszczeń i urządzeń, w których planowane jest prowadzenie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarskie lub pielęgniarskie
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia o nałożeniu grzywny).
 4. Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 5. Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych.
 6. Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 7. Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi:

 1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka).
 2. Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 3. Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 4. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 5. Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 6. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 7. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 8. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.
 9. Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

 

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej:

 1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 3. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie  harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena 
  i raportowanie danych monitoringowych);
 4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 5. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 6. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 7. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi
 8. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 9. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 10. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. 
   

Nadzór ogólny:

 1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 5. kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 6. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.


Zadania Oddziału Higieny Pracy:
 
Nadzór nad warunkami środowiska pracy:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu 
  i stosujące je w działalności zawodowej.
 3. Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3.
 4. Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne.
 6. Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.
 8. Prowadzenie systemu szkoleń wewnętrznych.
 9. Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.
 10. Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami.
 11. Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN.
 12. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. 
   

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:

 1. Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 2. Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Zadania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
 

 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  a. stosowania substancji dodatkowych i aromatów,
  b. poziomów substancji zanieczyszczających,
  c. pozostałości pestycydów,
  d. warunków napromieniania żywności,
  e. cech organoleptycznych.
 4. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 5. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 6. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach 
  i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania 
  o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF.
 7. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 8. Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 10. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych 
  w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawie
  a. zatwierdzenia,
  b. warunkowego zatwierdzenia,
  c. przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  d. zawieszenia zatwierdzenia,
  e. cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 12. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 13. Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 14. Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji. 
   

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:
 
Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

 1. Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego).
 2. Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
 3. Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. Nadzór nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach
  i warsztatach szkolnych.
 5. Ocena placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.
 6. Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:
  a. organizowania żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  b. ergonomii stanowisk pracy ucznia,
  c. higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
   

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 

 1. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska.
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy
  i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).
 4. Opiniowanie programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów.
 5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia.
 6. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej.
 7. Wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek, żłobków, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych.
 8. Wydawanie opinii o placówkach oświatowych.
 9. Wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 10. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 11. Udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
 12. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,
 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,
 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,
 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,
 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,
 8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,
 10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
publishfrompuste2014-10-24 00:00:00
_activepuste1
slugpustezadania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się