Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-10-31 09:23:30  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Nadz&oacute;r nad warunkami sanitarno - higienicznymi w plac&oacute;wkach nauczania i wychowania, w&nbsp;plac&oacute;wkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz plac&oacute;wkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">1)&nbsp;Higieny proces&oacute;w nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego),</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">2) Przestrzegania przepis&oacute;w w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">3)&nbsp;Warunk&oacute;w zdrowotnych w plac&oacute;wkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">4) Nadz&oacute;r nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i&nbsp;mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">5) Ocena plac&oacute;w zabaw/teren&oacute;w rekreacyjno &ndash; sportowych.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">6)&nbsp;Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">a)&nbsp;organizowania żłobk&oacute;w, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">b)&nbsp;ergonomii stanowisk pracy ucznia,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">c)&nbsp;higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">7)&nbsp;Prowadzenie postępowania administracyjnego.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Wydawanie opinii sanitarnych na wniosek jednostek prowadzących działalność</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">1)&nbsp;imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">2)&nbsp;określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">3)&nbsp;określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">4)określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">1) Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">2) Protok&oacute;ł kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk&oacute;w korzystania z obiektu, przeprowadzonej przez dyrektora plac&oacute;wki,<br /> 3) Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">4) Umowa na wyw&oacute;z odpad&oacute;w,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">5) Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">6) Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 508</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.&nbsp;U. 2013 r. poz. 135).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1457).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 947).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra zdrowia z 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociąg&oacute;w oraz pojemnik&oacute;w i zbiornik&oacute;w służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty chemiczne ( Dz. U. z 2012r., poz. 601).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">10.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych (dz. U z 2011r. Nr 69 poz. 367).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">11.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">12.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">13.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">14.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">15.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">16.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">17.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">18.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 226 poz. 1675)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">19.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">20.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej&nbsp;&nbsp;do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">21.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">22.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">23.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">25.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200,&nbsp;&nbsp;poz. 2047 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">26.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">27.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">28.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">29.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">30.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.&nbsp;&nbsp;z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">31.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statut&oacute;w publicznego przedszkola oraz publicznych szk&oacute;ł (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z p&oacute;źn. zm.)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">32.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">33.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa&nbsp;&nbsp;i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">34.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunk&oacute;w jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">35.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">36.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 mają 1996r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracownik&oacute;w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do cel&oacute;w przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> ' na '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 508</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.&nbsp;U. 2013 r. poz. 135).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1457).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z p&oacute;żn.zm.)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 947).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra zdrowia z 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociąg&oacute;w oraz pojemnik&oacute;w i zbiornik&oacute;w służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty chemiczne ( Dz. U. z 2012r., poz. 601).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">10.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">11.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">12.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">13.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">14.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">15.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935 z p&oacute;źn.zm,).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">16.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">17.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">18.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z p&oacute;źn.zm.)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">19.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">20.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej&nbsp;&nbsp;do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">21.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">22.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">23.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">25.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200,&nbsp;&nbsp;poz. 2047 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">26.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">27.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">28.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">29.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">30.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.&nbsp;&nbsp;z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z p&oacute;źn. zm.) - <strong>uchyony</strong>.</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">31.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statut&oacute;w publicznego przedszkola oraz publicznych szk&oacute;ł (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z p&oacute;źn. zm.)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">32.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">33.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa&nbsp;&nbsp;i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">34.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunk&oacute;w jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">35.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">36.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 mają 1996r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracownik&oacute;w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do cel&oacute;w przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania, w placówkach opiekuńczych, szkołach wyższych oraz placówkach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem:

1) Higieny procesów nauczania i wychowania (dostosowanie mebli do wzrostu uczniów, rozkłady zajęć lekcyjnych, warunki zdrowotne w pracowniach komputerowych, parametry oświetlenia, warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego),

2) Przestrzegania przepisów w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

3) Warunków zdrowotnych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4) Nadzór nad stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.

5) Ocena placów zabaw/terenów rekreacyjno – sportowych.

6) Prowadzenie konsultacji i porad w zakresie:

a) organizowania żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,

b) ergonomii stanowisk pracy ucznia,

c) higienicznej oceny rozkładu zajęć lekcyjnych,

7) Prowadzenie postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wydawanie opinii sanitarnych na wniosek jednostek prowadzących działalność

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,

3) określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,

4)określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

1) Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,

2) Protokół kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu, przeprowadzonej przez dyrektora placówki,
3) Protokół kontroli przewodów kominowych,

4) Umowa na wywóz odpadów,

5) Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,

6) Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 508

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

1.     Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 135).

2.     Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1457).

3.     Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672)

4.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)

5.     Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 947).

6.     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399.).

7.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).

8.     Rozporządzenie Ministra zdrowia z 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty chemiczne ( Dz. U. z 2012r., poz. 601).

9.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).

10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (dz. U z 2011r. Nr 69 poz. 367).

11.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).

12.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 z późn.zm.).

13.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454).

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).

15.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935).

16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).

17.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).

18.  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 226 poz. 1675)

19.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).

20.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn.zm.).

21.  Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).

22.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).

23.  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).

25.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200,  poz. 2047 z późn.zm.).

26.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).

27.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).

28.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).

29.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

30.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

31.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

32.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

33.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).

34.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

35.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

36.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 mają 1996r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 508

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

1.     Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 135).

2.     Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1457).

3.     Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z póżn.zm.)

4.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)

5.     Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 947).

6.     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399.).

7.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).

8.     Rozporządzenie Ministra zdrowia z 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty chemiczne ( Dz. U. z 2012r., poz. 601).

9.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).

10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).

11.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).

12.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 z późn.zm.).

13.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454 z późn.zm.).

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).

15.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935 z późn.zm,).

16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).

17.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).

18.  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn.zm.)

19.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).

20.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn.zm.).

21.  Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).

22.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).

23.  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).

25.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200,  poz. 2047 z późn.zm.).

26.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).

27.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).

28.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).

29.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

30.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) - uchyony.

31.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

32.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

33.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).

34.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

35.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

36.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 mają 1996r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

2017-03-21 12:01:40  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 508</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.&nbsp;U. 2013 r. poz. 135).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1457).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z p&oacute;żn.zm.)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 947).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra zdrowia z 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociąg&oacute;w oraz pojemnik&oacute;w i zbiornik&oacute;w służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty chemiczne ( Dz. U. z 2012r., poz. 601).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">10.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">11.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">12.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">13.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">14.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">15.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935 z p&oacute;źn.zm,).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">16.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">17.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">18.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z p&oacute;źn.zm.)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">19.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">20.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej&nbsp;&nbsp;do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">21.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">22.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">23.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">25.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200,&nbsp;&nbsp;poz. 2047 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">26.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">27.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">28.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">29.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">30.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.&nbsp;&nbsp;z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z p&oacute;źn. zm.) - <strong>uchyony</strong>.</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">31.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statut&oacute;w publicznego przedszkola oraz publicznych szk&oacute;ł (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z p&oacute;źn. zm.)</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">32.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">33.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa&nbsp;&nbsp;i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">34.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunk&oacute;w jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">35.&nbsp;&nbsp;Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> <p style="margin-left:21.3pt;"> <span style="font-size:1.125em;">36.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 mają 1996r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracownik&oacute;w, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do cel&oacute;w przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z p&oacute;źn. zm.).</span></p> ' na '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).</li> <li> Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</li> <li> 24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z p&oacute;źn. zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p&oacute;źn. zm.)</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 508

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

1.     Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 135).

2.     Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1457).

3.     Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z póżn.zm.)

4.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)

5.     Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 947).

6.     Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399.).

7.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).

8.     Rozporządzenie Ministra zdrowia z 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty chemiczne ( Dz. U. z 2012r., poz. 601).

9.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).

10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).

11.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).

12.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 z późn.zm.).

13.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011r. Nr 83, poz. 454 z późn.zm.).

14.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).

15.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 138 poz. 935 z późn.zm,).

16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).

17.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).

18.  Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn.zm.)

19.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).

20.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn.zm.).

21.  Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).

22.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).

23.  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).

25.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200,  poz. 2047 z późn.zm.).

26.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).

27.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).

28.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).

29.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

30.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) - uchyony.

31.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

32.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j.Dz. U. z 1998r., Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

33.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).

34.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

35.  Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

36.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 mają 1996r. w sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943)
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).
 17. 24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.)
2017-03-21 12:57:02  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).</li> <li> Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</li> <li> 24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z p&oacute;źn. zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p&oacute;źn. zm.)</li> </ol> ' na '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).</li> <li> Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z p&oacute;źn zm.)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</li> <li> 24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p&oacute;źn. zm.)</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943)
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).
 17. 24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.)

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).
 17. 24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.)
2017-05-18 14:02:43  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).</li> <li> Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z p&oacute;źn zm.)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</li> <li> 24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p&oacute;źn. zm.)</li> </ol> ' na '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).</li> <li> Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z p&oacute;źn zm.)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</li> <li> <span class="h2">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy</span> (Dz. U z 2014r. poz. 925).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</li> <li> 24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p&oacute;źn. zm.)</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U z 2014r. poz. 925).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).
 17. 24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.)

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U z 2014r. poz. 925).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).
 17. 24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.)
2017-05-18 14:11:21  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).</li> <li> Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z p&oacute;źn zm.)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</li> <li> <span class="h2">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy</span> (Dz. U z 2014r. poz. 925).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</li> <li> 24.&nbsp;&nbsp;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p&oacute;źn. zm.)</li> </ol> ' na '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).</li> <li> Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z p&oacute;źn zm.)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</li> <li> <span class="h2">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy</span> (Dz. U z 2014r. poz. 925).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p&oacute;źn. zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 9 grudnia 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 957)</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U z 2014r. poz. 925).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).
 17. 24.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.)

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U z 2014r. poz. 925).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.)
 24. Ustawa z dnia 9 grudnia 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 957)
2017-07-26 09:14:21  Dawid Peterlejtner
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-07-27 08:28:49  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepis&oacute;w określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, plac&oacute;wkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w plac&oacute;wkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepis&oacute;w dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i popmieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, plac&oacute;wki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametr&oacute;w oświetlenia, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobyty dzieci w szkole;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">gabinet&oacute;w profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z p&oacute;źn.zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).</li> <li> Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z p&oacute;źn zm.)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).</li> <li> <span class="h2">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy</span> (Dz. U z 2014r. poz. 925).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z p&oacute;źn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z p&oacute;źn zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.&nbsp;&nbsp;w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikali&oacute;w REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93&nbsp;&nbsp;&nbsp;i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak r&oacute;wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad i warunk&oacute;w udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub plac&oacute;wki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).</li> <li> Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunk&oacute;w ich zatrudniania przy niekt&oacute;rych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn.zm.).</li> <li> Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og&oacute;lnym bezpieczeństwie produkt&oacute;w (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z p&oacute;źn. zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 9 grudnia 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 957)</li> </ol> ' na '<p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży </strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:595px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia<br /> 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U.z 1998 r. Nr&nbsp;148,poz.&nbsp;973</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia<br /> 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w&nbsp;monitory ekranowe</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2015 r. poz. 1422</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w&nbsp;sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2003 r. Nr&nbsp;6, poz.&nbsp;69, ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu&nbsp;<br /> z dnia 31 grudnia 2002&nbsp;r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w&nbsp;publicznych i&nbsp;niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2003 r.Nr&nbsp;169,poz.&nbsp;1650 ze&nbsp;zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i&nbsp;Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i&nbsp;higieny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz.&nbsp;U. z 2016 r. poz.&nbsp;1943 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 7 września 1991&nbsp;r. o&nbsp;systemie oświaty</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz.&nbsp;2173</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Gospodarki z&nbsp;dnia 21&nbsp;grudnia&nbsp;2005&nbsp;r. w&nbsp;sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2006 r. Nr&nbsp;22, poz. 169 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia<br /> 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w&nbsp;kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2015 r. poz. 1989</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Zdrowia z&nbsp;dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2007r. Nr&nbsp;128,poz.&nbsp;897</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Nauki i&nbsp;Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w&nbsp;uczelniach</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2010r. Nr&nbsp;161,poz.&nbsp;1080 ze&nbsp;zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia<br /> 31 sierpnia 2010&nbsp;r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. 2010 Nr&nbsp;244, poz. 1626 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia<br /> 15 grudnia 2010&nbsp;r. w sprawie praktycznej nauki zawodu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z&nbsp;dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;height:24px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:196px;height:24px;"> <p> Dz.&nbsp;U.2011 Nr&nbsp;33,poz.&nbsp;166</p> </td> <td style="width:369px;height:24px;"> <p> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2&nbsp;lutego 2011 r. w&nbsp;sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w&nbsp;środowisku pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 25 lutego 2011&nbsp;r. o&nbsp;substancjach chemicznych i&nbsp;ich mieszaninach</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2014 r. poz. 925</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych<br /> i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j Dz.&nbsp;U.&nbsp;z 2016 r. poz. 1602</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8&nbsp;kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody<br /> w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. 2011 Nr&nbsp;292, poz. 1720</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 5 grudnia 2008&nbsp;r. o&nbsp;zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawa z dnia 13 września 1996&nbsp;r. o&nbsp;utrzymaniu czystości<br /> i porządku w gminach</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz.&nbsp;U. z 2016 r. poz. 157</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o&nbsp;opiece nad dziećmi w wieku do lat&nbsp;3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i&nbsp;Polityki Socjalnej z dnia<br /> 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i&nbsp;natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j Dz.&nbsp;U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz.&nbsp;U.&nbsp;z&nbsp;2017 r. poz.&nbsp;957</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 9 listopada 1995&nbsp;r. o&nbsp;ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011&nbsp;r. o&nbsp;wspieraniu rodziny<br /> i systemie pieczy zastępczej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. z 2015 r. poz. 1630</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych<br /> i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne i zdrowotne w obiektach szkolnych, placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektach wypoczynku letniego i zimowego.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych i zdrowotnych w w/w placówkach przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i popmieszczeń, w których funkcjonują żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia, oceny warunków higienicznych pobyty dzieci w szkole;
 • substancji chemicznych io ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych oraz laboratoriach funkcjonujących w szkołach wyższych;
 • gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarksiej w szkołach.

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1866).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz. 1720).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U z 2014r. poz. 925).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r.Nr 69 poz. 368).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. 2016 poz. 1730)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn.zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 z późn zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009. Nr 139, poz. 1133 ).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.  w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93   i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006r. z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004r. Nr 46, poz. 438 z poźn.zm).
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1509).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.).
 21. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U.z 2016r., poz. 2047).
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z późn. zm.)
 24. Ustawa z dnia 9 grudnia 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 957)

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole,
 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

1

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261

Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2

Dz. U.  z 2016 r. poz. 452

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

3

Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

4

Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

5

Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

6

Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

7

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.

Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

8

Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173

RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

9

Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

10

Dz. U. z 2015 r. poz. 1989

RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

11

Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897

RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

12

Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

13

Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

14

Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

15

Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166

RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

16

Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm.

Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

17

Dz. U. z 2014 r. poz. 925

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

18

t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

19

Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

20

Dz. U. z 2012  r, poz. 964

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

21

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.

Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

22

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

23

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157

Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

24

t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy

25

t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.

Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

26

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957

Ustawaz dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

27

t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej

28

Dz. U. z 2015 r. poz. 1630

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego

 

2017-07-27 10:19:16  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży </strong></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.</span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;">Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wniosek powinien zawierać:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</span></li> </ol> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Wymagane dokumenty:</span></p> <ol> <li> <span style="font-size:1.125em;">Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Stosowne certyfikaty lub atesty,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</span></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w</strong></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałek &ndash; Piątek</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00</span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j nr 502</span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:595px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia<br /> 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U.z 1998 r. Nr&nbsp;148,poz.&nbsp;973</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia<br /> 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w&nbsp;monitory ekranowe</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2015 r. poz. 1422</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w&nbsp;sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2003 r. Nr&nbsp;6, poz.&nbsp;69, ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu&nbsp;<br /> z dnia 31 grudnia 2002&nbsp;r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w&nbsp;publicznych i&nbsp;niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 6</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2003 r.Nr&nbsp;169,poz.&nbsp;1650 ze&nbsp;zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i&nbsp;Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i&nbsp;higieny pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 7</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz.&nbsp;U. z 2016 r. poz.&nbsp;1943 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 7 września 1991&nbsp;r. o&nbsp;systemie oświaty</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 8</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz.&nbsp;2173</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Gospodarki z&nbsp;dnia 21&nbsp;grudnia&nbsp;2005&nbsp;r. w&nbsp;sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 9</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2006 r. Nr&nbsp;22, poz. 169 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia<br /> 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w&nbsp;kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 10</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2015 r. poz. 1989</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Zdrowia z&nbsp;dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 11</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2007r. Nr&nbsp;128,poz.&nbsp;897</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Nauki i&nbsp;Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w&nbsp;uczelniach</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 12</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2010r. Nr&nbsp;161,poz.&nbsp;1080 ze&nbsp;zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia<br /> 31 sierpnia 2010&nbsp;r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 13</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. 2010 Nr&nbsp;244, poz. 1626 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia<br /> 15 grudnia 2010&nbsp;r. w sprawie praktycznej nauki zawodu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 14</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z&nbsp;dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;height:24px;"> <p> 15</p> </td> <td style="width:196px;height:24px;"> <p> Dz.&nbsp;U.2011 Nr&nbsp;33,poz.&nbsp;166</p> </td> <td style="width:369px;height:24px;"> <p> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2&nbsp;lutego 2011 r. w&nbsp;sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w&nbsp;środowisku pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 16</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 25 lutego 2011&nbsp;r. o&nbsp;substancjach chemicznych i&nbsp;ich mieszaninach</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 17</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz.&nbsp;U. z 2014 r. poz. 925</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych<br /> i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 18</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j Dz.&nbsp;U.&nbsp;z 2016 r. poz. 1602</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8&nbsp;kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody<br /> w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 19</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. 2011 Nr&nbsp;292, poz. 1720</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 20</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 21</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 5 grudnia 2008&nbsp;r. o&nbsp;zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 22</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawa z dnia 13 września 1996&nbsp;r. o&nbsp;utrzymaniu czystości<br /> i porządku w gminach</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 23</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz.&nbsp;U. z 2016 r. poz. 157</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o&nbsp;opiece nad dziećmi w wieku do lat&nbsp;3</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 24</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i&nbsp;Polityki Socjalnej z dnia<br /> 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i&nbsp;natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 25</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j Dz.&nbsp;U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 26</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz.&nbsp;U.&nbsp;z&nbsp;2017 r. poz.&nbsp;957</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawaz dnia 9 listopada 1995&nbsp;r. o&nbsp;ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 27</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011&nbsp;r. o&nbsp;wspieraniu rodziny<br /> i systemie pieczy zastępczej</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:30px;"> <p> 28</p> </td> <td style="width:196px;"> <p> Dz. U. z 2015 r. poz. 1630</p> </td> <td style="width:369px;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych<br /> i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,</li> <li> &nbsp;oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole,</li> <li> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,</li> <li> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</li> </ul> <p> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li> imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</li> <li> określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</li> <li> określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</li> <li> określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</li> </ul> <p> Wymagane dokumenty:</p> <ul> <li> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</li> <li> Stosowne certyfikaty lub atesty,</li> <li> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</li> <li> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</li> <li> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> <li> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> <li> RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu<br /> z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</li> <li> RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</li> <li> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</li> <li> RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia<br /> 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> <li> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> <li> Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</li> <li> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> <li> Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> <li> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</li> <li> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia<br /> 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> <li> Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> <li> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych<br /> i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ol> <p> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole,
 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 3. określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 4. określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 1. Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 2. Stosowne certyfikaty lub atesty,
 3. Protokół kontroli przewodów kominowych,
 4. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 5. Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502

 

Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

1

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261

Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2

Dz. U.  z 2016 r. poz. 452

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

3

Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

4

Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

5

Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

6

Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

7

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.

Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

8

Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173

RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

9

Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

10

Dz. U. z 2015 r. poz. 1989

RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

11

Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897

RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

12

Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

13

Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

14

Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23

RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

15

Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166

RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

16

Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm.

Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

17

Dz. U. z 2014 r. poz. 925

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

18

t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

19

Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

20

Dz. U. z 2012  r, poz. 964

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

21

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.

Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

22

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

23

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157

Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

24

t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy

25

t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.

Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

26

t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957

Ustawaz dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

27

t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej

28

Dz. U. z 2015 r. poz. 1630

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,
 •  oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole,
 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 • określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 • określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 • Stosowne certyfikaty lub atesty,
 • Protokół kontroli przewodów kominowych,
 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
 

 1. Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
 2. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 3. RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 4. RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
 5. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 6. Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 7. Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 8. RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);
 10. RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 11. RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 12. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia
  31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);
 13. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 14. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 15. RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 16. Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);
 17. RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 21. Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);
 22. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 23. Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
 24. RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 25. Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);
 26. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 27. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
 28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych
  i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).

    

 

10  2017-07-27 11:31:20  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,</li> <li> &nbsp;oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole,</li> <li> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,</li> <li> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</li> </ul> <p> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li> imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,</li> <li> określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie,</li> <li> określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,</li> <li> określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</li> </ul> <p> Wymagane dokumenty:</p> <ul> <li> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,</li> <li> Stosowne certyfikaty lub atesty,</li> <li> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych,</li> <li> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia,</li> <li> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ol> <li> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> <li> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> <li> RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu<br /> z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</li> <li> RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</li> <li> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</li> <li> RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia<br /> 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</li> <li> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> <li> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> <li> Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</li> <li> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> <li> Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> <li> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</li> <li> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia<br /> 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> <li> Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> <li> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych<br /> i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ol> <p> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> &nbsp;oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak<br /> i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,<br /> ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> Wymagane dokumenty:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,
 •  oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole,
 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie,
 • określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć,
 • określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń,
 • Stosowne certyfikaty lub atesty,
 • Protokół kontroli przewodów kominowych,
 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia,
 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
 

 1. Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
 2. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 3. RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 4. RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
 5. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 6. Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 7. Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 8. RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);
 10. RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 11. RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 12. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia
  31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);
 13. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 14. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 15. RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 16. Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);
 17. RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 21. Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);
 22. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 23. Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
 24. RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 25. Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);
 26. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 27. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
 28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych
  i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).

    

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 •  oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak
i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,
ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
 

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);

 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);

 • RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);

 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);

 • Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

 • RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);

 • RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);

 • RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);

 • RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);

 • Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);

 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);

 • Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);

 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);

 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);

 • Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).

    

 

11  2017-07-27 11:33:31  Dawid Peterlejtner
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2017-07-27 11:44:36  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> &nbsp;oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak<br /> i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie i załatwianie spraw</strong></span><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,<br /> ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> Wymagane dokumenty:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span><br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</li> </ul> <p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży</li> </ul> <p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);<br /> <br /> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);<br /> <br /> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);<br /> <br /> Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);<br /> <br /> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);<br /> <br /> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);<br /> <br /> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);<br /> <br /> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);<br /> <br /> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);<br /> <br /> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 •  oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak
i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,
ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.

Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.

 

Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
 

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);

 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);

 • RozporządzenieMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);

 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);

 • Ustawaz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

 • RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);

 • RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);

 • RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);

 • RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);

 • RozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);

 • Ustawaz dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);

 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);

 • Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);

 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);

 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);

 • Ustawaz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).

    

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

(Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
(Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
(Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
(Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 925);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. z 2012  r, poz. 964);

Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);

Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).

    

   
 

 

13  2017-07-27 11:52:07  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</li> </ul> <p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży</li> </ul> <p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);<br /> <br /> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);<br /> <br /> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);<br /> <br /> Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);<br /> <br /> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);<br /> <br /> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);<br /> <br /> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);<br /> <br /> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);<br /> <br /> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);<br /> <br /> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);<br /> <br /> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

(Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
(Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
(Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
(Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 925);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz. U. z 2012  r, poz. 964);

Ustawaz dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);

Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).

    

   
 

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).


    

   
 

 

14  2017-07-27 11:52:42  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).


    

   
 

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).


    

   
 

 

15  2017-07-27 11:57:52  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).


    

   
 

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).


    

   
 

 

16  2018-04-30 11:52:19  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2017&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2018 r.poz. 108 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157);
 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j Dz. U. z 2016 r.poz. 1666 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).


    

   
 

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. 2017  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j Dz. U. z 2018 r.poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).


    

   
 

 

17  2018-09-13 12:44:52  Ryszard Drygas

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. 2005r.Nr&nbsp; 259,poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. 2017&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012&nbsp; r, poz. 964);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j Dz. U. z 2018 r.poz. 108 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. z 2017r.&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej&nbsp; z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 33, poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorc&oacute;w (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 143).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. z 2003 r.Nr 169,poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. 2005r.Nr  259,poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128,poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. 2017  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U.2011 Nr 33,poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012  r, poz. 964);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);
 • Ustawa  ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j Dz. U. z 2018 r.poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).


    

   
 

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. z 2017r.  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 33, poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).                                                                                                                 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.).                         
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 143).

 


    

   
 

 

18  2018-09-13 12:49:39  Ryszard Drygas

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa&nbsp; dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. z 2017r.&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej&nbsp; z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 33, poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorc&oacute;w (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 143).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. z 2017r.&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej&nbsp; z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 33, poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorc&oacute;w (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa  dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. z 2017r.  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 33, poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).                                                                                                                 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.).                         
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 143).

 


    

   
 

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. z 2017r.  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 33, poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).                                                                                                                 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.).                         
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).               

 


    

   
 

 

19  2018-10-11 09:30:58  Ryszard Drygas

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. z 2017r.&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej&nbsp; z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 33, poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorc&oacute;w (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. z 2017r.&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej&nbsp; z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 33, poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorc&oacute;w (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. z 2017r.  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 33, poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).                                                                                                                 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.).                         
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).               

 


    

   
 

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. z 2017r.  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 33, poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).                                                                                                                 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.).                         
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).               

 


    

   
 

 

20  2018-10-11 09:53:03  Ryszard Drygas

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach<br /> (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. z 2017r.&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej&nbsp; z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 33, poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia<br /> w środowisku pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorc&oacute;w (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży</span></strong><br /> <br /> Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadz&oacute;r sanitarny nad szkołami, innymi plac&oacute;wkami oświatowo &ndash; wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.<br /> <br /> W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepis&oacute;w wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczeg&oacute;lności dotyczących:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> stanu sanitarno - technicznego budynk&oacute;w i pomieszczeń, w kt&oacute;rych funkcjonują żłobki, plac&oacute;wki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczni&oacute;w, rozkład&oacute;w zajęć lekcyjnych, warunk&oacute;w zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametr&oacute;w oświetlenia, narażenia zawodowego uczni&oacute;w odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunk&oacute;w higienicznych pobytu dzieci w szkole;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Bieżący nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwr&oacute;ceniem szczeg&oacute;lnej uwagi na spos&oacute;b zapewnienia w nich zar&oacute;wno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.<br /> <br /> Wsp&oacute;łpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standard&oacute;w warunk&oacute;w higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w plac&oacute;wkach nauczania&nbsp; wychowania.<br /> <br /> <br /> <em>Przyjmowanie i załatwianie spraw</em><br /> <br /> Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie&nbsp; Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.<br /> <br /> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w obiekcie;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie lokalizacji plac&oacute;wki z wyszczeg&oacute;lnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Określenie&nbsp; trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestnik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Wymagane dokumenty:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Stosowne certyfikaty lub atesty;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli przewod&oacute;w kominowych;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Protok&oacute;ł z pomiar&oacute;w natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w kt&oacute;rych prowadzone będą zajęcia;</p> </li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> <p> Dokumentcja medyczna do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych pracownik&oacute;w.</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w<br /> <br /> Poniedziałek &ndash; Piątek<br /> <br /> w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00<br /> <br /> pok&oacute;j nr 502<br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży<br /> (Dz. U.&nbsp; z 2016 r. poz. 452);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na&nbsp; stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe<br /> (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i plac&oacute;wkach<br /> (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie&nbsp; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środk&oacute;w ochrony indywidualnej<br /> (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiekt&oacute;w hotelarskich i innych obiekt&oacute;w, w kt&oacute;rych są świadczone usługi hotelarskie<br /> (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi<br /> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu<br /> (Dz. U. z 2017r.&nbsp; poz. 1644);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej&nbsp; z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunk&oacute;w niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz program&oacute;w nauczania<br /> (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiar&oacute;w czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 33, poz. 166);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach<br /> (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli<br /> (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<br /> (Dz. U. z 2011r.&nbsp; Nr 292, poz. 1720);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dom&oacute;w pomocy społecznej<br /> (t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 734 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynnik&oacute;w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy<br /> (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrob&oacute;w tytoniowych<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorc&oacute;w (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 897);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. z 2017r.  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 33, poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2012r, poz. 964 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).                                                                                                                 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.).                         
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).               

 


    

   
 

 

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 • stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole;

 • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;

 • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.


Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami jest prowadzona w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania  wychowania.


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony. W celu uzyskania opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres wnioskodawcy,tel kontaktowy;

 • Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w obiekcie;

 • Określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć;

 • Określenie  trybu prowadzenia zajęć (dzienne, zaoczne, godz. prow. zajęć), przewidywana liczba uczestników.


Wymagane dokumenty:

 • Umowa najmu lokalu/pomieszczeń;

 • Stosowne certyfikaty lub atesty;

 • Protokół kontroli przewodów kominowych;

 • Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone będą zajęcia;

 • Dokumentcja medyczna do celów sanitarno - epidemiologicznych pracowników.


Przyjmowanie interesantów

Poniedziałek – Piątek

w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00

pokój nr 502


Akty prawne - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 452);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz. U.z 1998 r. Nr 148,poz. 973);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
  (Dz. U. z 2017r.  poz. 1644);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 grudnia 2010 r.w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 33, poz. 166);
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
  (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1602);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2011r.  Nr 292, poz. 1720);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  (t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 734 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630).                                                                                                                 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. u. z 2018r., poz. 996 ze zm.).                
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.).                         
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.).               

 


    

   
 

 

21  2018-10-11 09:54:16  Ryszard Drygas
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się