Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-10-23 10:34:40  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-10-23 10:35:39  Andrzej Milewczyk

Pole category_id zmieniło wartość z '1590' na '1659'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id15901659
2017-03-21 09:10:16  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uzgadnianie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego oraz projekt&oacute;w studi&oacute;w i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">opiniowanie program&oacute;w dostosowania zakład&oacute;w opieki zdrowotnej do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w odbiorach obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w i zakład&oacute;w przeznaczonych do prowadzenia obrotu i produkcji artykuł&oacute;w spożywczych (lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, sklepy),</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w zakładach opieki zdrowotnej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii i dokonywanie odbior&oacute;w gabinet&oacute;w lekarskich, przeznaczonych do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">dokonywanie odbior&oacute;w aptek, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:</span></li> </ol> <ul> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody&nbsp;z instalacji wewnętrznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</span></li> </ul> <ol start="4"> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div> <p style="margin-left:36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></span></p> <ul style="margin-left: 40px;"> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz. 1650 z p&oacute;źn. zm.)&nbsp;</span></li> </ul> <p style="margin-left:36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></span></p> <ul style="margin-left: 40px;"> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z poźn.zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych&nbsp;(Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (t.j. Dz. U. 2012 r., poz.&nbsp;1356 z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1&nbsp;</span></li> </ul> <p style="margin-left:36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></span></p> <ul style="margin-left: 40px;"> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273)- nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1&nbsp;</span></li> </ul> <p style="margin-left:36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></span></p> <ul style="margin-left: 40px;"> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1&nbsp;</span></li> </ul> <p style="margin-left:36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Punkty i zespoły przedszkolne:</em></span></p> <ul style="margin-left: 40px;"> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych&nbsp;(Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1&nbsp;</span></li> </ul> <p style="margin-left:36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Żłobki i kluby dziecięce;</em></span></p> <ul style="margin-left: 40px;"> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych (dz. U z 2011r. Nr 69 poz. 367)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych&nbsp;(Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1&nbsp;</span></li> </ul> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Wniosek powinien zawierać:</strong></span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro,&nbsp;pok&oacute;j 420</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kontakt telefoniczny:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Sekcji 58 320 08 46</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Kierownik Sekcji 58 320 08 45</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Asystenci Sekcji 58 320 08 47</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Składanie wniosk&oacute;w</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokumentacji</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kasa</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</span></div> ' na '<div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uzgadnianie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego oraz projekt&oacute;w studi&oacute;w i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">opiniowanie program&oacute;w dostosowania zakład&oacute;w opieki zdrowotnej do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w odbiorach obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w i zakład&oacute;w przeznaczonych do prowadzenia obrotu i produkcji artykuł&oacute;w spożywczych (lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, sklepy),</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w zakładach opieki zdrowotnej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii i dokonywanie odbior&oacute;w gabinet&oacute;w lekarskich, przeznaczonych do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">dokonywanie odbior&oacute;w aptek, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:</span></li> </ol> <ul> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody&nbsp;z instalacji wewnętrznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</span></li> </ul> <ol start="4"> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</strong></div> <div> <p> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r , poz. 1422)</p> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</strong></p> <p> Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 149 z poźn.zm.)</p> <p> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</strong></p> <p> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739)</p> <p> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Punkty i zespoły przedszkolne:</strong></p> <p> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Żłobki i kluby dziecięce;</strong></p> <p> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Wniosek powinien zawierać:</strong></span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro,&nbsp;pok&oacute;j 420</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kontakt telefoniczny:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Sekcji 58 320 08 46</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Kierownik Sekcji 58 320 08 45</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Asystenci Sekcji 58 320 08 47</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Składanie wniosk&oacute;w</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokumentacji</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kasa</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</span></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 1. uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,
 2. uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 3. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 4. opiniowanie programów dostosowania zakładów opieki zdrowotnej do wymagań obowiązujących przepisów,
 5. uczestniczenie w odbiorach obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 6. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów i zakładów przeznaczonych do prowadzenia obrotu i produkcji artykułów spożywczych (lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, sklepy),
 7. wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w zakładach opieki zdrowotnej,
 8. wydawanie opinii i dokonywanie odbiorów gabinetów lekarskich, przeznaczonych do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej,
 9. dokonywanie odbiorów aptek, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych,
 10. wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 11. wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 12. udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 13. współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.
 
Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Dokumenty niezbędne przy odbiorze:
 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
 2. Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 3. Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 • protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.
 1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
 2. Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
 3. Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.
 
Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

1.     Wymagania ogólnobudowlane:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz. 1650 z późn. zm.) 

2.     Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z poźn.zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004r. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1 

3.     Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273)- nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1 

4.     Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.)
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1 

5.     Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1 

6.     Żłobki i kluby dziecięce;

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (dz. U z 2011r. Nr 69 poz. 367)
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1 
Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Wniosek powinien zawierać:
 1. dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
 2. powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
 3. krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
 4. plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
 5. projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)
 
Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420
 
Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503
 
Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47
 
Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro
 
Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro
 
Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro
 
Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30
Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 1. uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,
 2. uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 3. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 4. opiniowanie programów dostosowania zakładów opieki zdrowotnej do wymagań obowiązujących przepisów,
 5. uczestniczenie w odbiorach obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 6. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów i zakładów przeznaczonych do prowadzenia obrotu i produkcji artykułów spożywczych (lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, sklepy),
 7. wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w zakładach opieki zdrowotnej,
 8. wydawanie opinii i dokonywanie odbiorów gabinetów lekarskich, przeznaczonych do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej,
 9. dokonywanie odbiorów aptek, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych,
 10. wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 11. wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 12. udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 13. współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.
 
Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Dokumenty niezbędne przy odbiorze:
 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
 2. Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 3. Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 • protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.
 1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
 2. Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
 3. Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.
 
Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
 
Wymagania ogólnobudowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r , poz. 1422)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 

Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 149 z poźn.zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Punkty i zespoły przedszkolne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Żłobki i kluby dziecięce;

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1
 
 
Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Wniosek powinien zawierać:
 1. dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
 2. powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
 3. krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
 4. plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
 5. projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)
 
Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420
 
Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503
 
Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47
 
Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro
 
Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro
 
Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro
 
Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30
2017-07-27 08:25:05  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</strong></span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uzgadnianie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego oraz projekt&oacute;w studi&oacute;w i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">opiniowanie program&oacute;w dostosowania zakład&oacute;w opieki zdrowotnej do wymagań obowiązujących przepis&oacute;w,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w odbiorach obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w i zakład&oacute;w przeznaczonych do prowadzenia obrotu i produkcji artykuł&oacute;w spożywczych (lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, sklepy),</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w zakładach opieki zdrowotnej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii i dokonywanie odbior&oacute;w gabinet&oacute;w lekarskich, przeznaczonych do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">dokonywanie odbior&oacute;w aptek, zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ol> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:</span></li> </ol> <ul> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody&nbsp;z instalacji wewnętrznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size: 1.125em;">protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</span></li> </ul> <ol start="4"> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</strong></div> <div> <p> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r , poz. 1422)</p> <p> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</strong></p> <p> Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 149 z poźn.zm.)</p> <p> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</strong></p> <p> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739)</p> <p> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Punkty i zespoły przedszkolne:</strong></p> <p> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Żłobki i kluby dziecięce;</strong></p> <p> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z p&oacute;źn. zm.)</p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Wniosek powinien zawierać:</strong></span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro,&nbsp;pok&oacute;j 420</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kontakt telefoniczny:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Sekcji 58 320 08 46</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Kierownik Sekcji 58 320 08 45</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Asystenci Sekcji 58 320 08 47</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Składanie wniosk&oacute;w</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokumentacji</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kasa</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</span></div> ' na '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong><em>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</em></strong></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej <u>(wyłącznie na wniosek Strony);</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;"><u>wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;"><u>wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);&nbsp;</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego <u>(w formie decyzji),</u> opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></span></div> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:</span></li> </ol> <ul> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody&nbsp;z instalacji wewnętrznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</span></li> </ul> <ol start="4"> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:1.125em;"> 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</span></em></div> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane <u>(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.); </span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (<u>t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 &nbsp;ze zm.);</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UEL 139<br /> z 30.04.2004 r. ze zm.);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1 </span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne<br /> i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z p&oacute;źn. zm.) &ndash; <u>zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1 </span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1 </span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<em>. Żłobki i kluby dziecięce</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (Dz. U. z 2016 r. poz.157);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</u></em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a>);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</span></li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Wniosek powinien zawierać:</strong></span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro,&nbsp;pok&oacute;j 420</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kontakt telefoniczny:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Sekcji 58 320 08 46</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Kierownik Sekcji 58 320 08 45</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Asystenci Sekcji 58 320 08 47</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Składanie wniosk&oacute;w</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokumentacji</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kasa</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</span></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
 1. uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,
 2. uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 3. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 4. opiniowanie programów dostosowania zakładów opieki zdrowotnej do wymagań obowiązujących przepisów,
 5. uczestniczenie w odbiorach obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 6. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów i zakładów przeznaczonych do prowadzenia obrotu i produkcji artykułów spożywczych (lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, sklepy),
 7. wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w zakładach opieki zdrowotnej,
 8. wydawanie opinii i dokonywanie odbiorów gabinetów lekarskich, przeznaczonych do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej,
 9. dokonywanie odbiorów aptek, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych,
 10. wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 11. wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 12. udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 13. współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.
 
Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Dokumenty niezbędne przy odbiorze:
 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
 2. Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 3. Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 • protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.
 1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
 2. Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
 3. Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.
 
Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
 
Wymagania ogólnobudowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r , poz. 1422)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 

Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 149 z poźn.zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.)

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Punkty i zespoły przedszkolne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Żłobki i kluby dziecięce;

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1
 
 
Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Wniosek powinien zawierać:
 1. dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
 2. powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
 3. krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
 4. plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
 5. projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)
 
Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420
 
Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503
 
Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47
 
Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro
 
Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro
 
Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro
 
Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.
 
Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Dokumenty niezbędne przy odbiorze:
 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
 2. Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 3. Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 • protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.
 1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
 2. Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
 3. Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.
 
Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
 
          1. Wymagania ogólnobudowlane:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);

          2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL 139
  z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

          3.Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne
  i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.

         4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

          5. Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
  i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

          6. Żłobki i kluby dziecięce

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. z 2016 r. poz.157);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.

          7. Placówki wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.
 
 
Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Wniosek powinien zawierać:
 1. dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
 2. powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
 3. krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
 4. plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
 5. projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)
 
Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420
 
Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503
 
Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47
 
Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro
 
Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro
 
Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro
 
Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30
2017-07-27 10:28:00  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.25em;"><strong><em>Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</em></strong></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej <u>(wyłącznie na wniosek Strony);</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;"><u>wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;"><u>wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);&nbsp;</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego <u>(w formie decyzji),</u> opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:1em;"><span style="font-size:1.25em;"><strong>Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></span></div> <div> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:</span></li> </ol> <ul> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody&nbsp;z instalacji wewnętrznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 36pt;"> <span style="font-size:1.125em;">protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</span></li> </ul> <ol start="4"> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <span style="font-size:1.25em;"><strong>Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:1.125em;"> 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</span></em></div> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane <u>(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.); </span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (<u>t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 &nbsp;ze zm.);</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UEL 139<br /> z 30.04.2004 r. ze zm.);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1 </span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne<br /> i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z p&oacute;źn. zm.) &ndash; <u>zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;</u></span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1 </span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1 </span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6<em>. Żłobki i kluby dziecięce</em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (Dz. U. z 2016 r. poz.157);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</span></li> </ul> <p> <span style="font-size:1.125em;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</u></em></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:1.125em;">Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a>);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</span></li> <li> <span style="font-size:1.125em;">Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</span></li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Wniosek powinien zawierać:</strong></span></div> <ol> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)</span></li> <li align="justify" style="margin-left: 18pt;"> <span style="font-size:1.125em;">projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)</span></li> </ol> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro,&nbsp;pok&oacute;j 420</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kontakt telefoniczny:</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Sekretariat Sekcji 58 320 08 46</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Kierownik Sekcji 58 320 08 45</span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Asystenci Sekcji 58 320 08 47</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Składanie wniosk&oacute;w</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odbi&oacute;r dokumentacji</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro</span></div> <div align="center"> &nbsp;</div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Kasa</strong></span></div> <div align="center"> <span style="font-size:1.125em;">pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</span></div> ' na '<p> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <ul> <li> opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</li> <li> uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</li> <li> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</li> <li> uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</li> <li> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);</li> <li> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</li> <li> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</li> <li> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);</li> <li> wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</li> <li> wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</li> <li> wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</li> <li> udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ul> <p> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <ul> <li> Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149&nbsp; ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z p&oacute;źn. zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> 5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> 6. Żłobki i kluby dziecięce</em></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz.157);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> <li> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</em></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);</li> <li> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)</li> <li> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)</li> <li> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)</li> <li> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)</li> <li> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)</li> </ul> <p> <br /> Miejsce składania wniosk&oacute;w:<br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.
 
Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Dokumenty niezbędne przy odbiorze:
 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
 2. Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 3. Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 • protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.
 1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
 2. Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
 3. Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.
 
Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
 
          1. Wymagania ogólnobudowlane:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);

          2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL 139
  z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

          3.Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne
  i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.

         4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

          5. Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
  i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

          6. Żłobki i kluby dziecięce

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. z 2016 r. poz.157);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.

          7. Placówki wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.
 
 
Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Wniosek powinien zawierać:
 1. dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
 2. powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
 3. krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
 4. plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
 5. projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)
 
Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420
 
Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503
 
Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47
 
Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro
 
Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro
 
Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro
 
Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:

    protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
    protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
    protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

          1. Wymagania ogólnobudowlane:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);


          2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


         4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          5. Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          6. Żłobki i kluby dziecięce

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz.157);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


          7. Placówki wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.
Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)


Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

2017-07-27 11:57:16  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <ul> <li> opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</li> <li> uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</li> <li> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</li> <li> uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</li> <li> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);</li> <li> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</li> <li> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</li> <li> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);</li> <li> wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</li> <li> wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</li> <li> wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</li> <li> udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</li> <li> wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ul> <p> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <ul> <li> Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149&nbsp; ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z p&oacute;źn. zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;</li> <li> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> 5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> 6. Żłobki i kluby dziecięce</em></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz.157);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> <li> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</em></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);</li> <li> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> <li> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)</li> <li> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)</li> <li> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)</li> <li> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)</li> <li> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)</li> </ul> <p> <br /> Miejsce składania wniosk&oacute;w:<br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149&nbsp; ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r.<br /> w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt<br /> (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.<br /> w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych<br /> (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.<br /> (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej<br /> (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z p&oacute;źn. zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<br /> (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> 5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych<br /> (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.<br /> w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> 6. Żłobki i kluby dziecięce</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (Dz. U. z 2016 r. poz.157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:

    protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
    protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
    protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

          1. Wymagania ogólnobudowlane:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);


          2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


         4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          5. Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          6. Żłobki i kluby dziecięce

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz.157);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


          7. Placówki wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.
Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny)
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu)


Miejsce składania wniosków:
Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

          1. Wymagania ogólnobudowlane:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania
  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);


          2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r.
  w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
  (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.
  w sprawie higieny środków spożywczych
  (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
  (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
  (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


         4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          5. Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych
  (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
  w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          6. Żłobki i kluby dziecięce

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. z 2016 r. poz.157);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


          7. Placówki wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

2017-07-27 13:35:35  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149&nbsp; ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r.<br /> w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt<br /> (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.<br /> w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych<br /> (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.<br /> (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej<br /> (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z p&oacute;źn. zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<br /> (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> 5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych<br /> (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.<br /> w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em> 6. Żłobki i kluby dziecięce</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (Dz. U. z 2016 r. poz.157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149&nbsp; ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r.<br /> w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt<br /> (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.<br /> w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych<br /> (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.<br /> (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej<br /> (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z p&oacute;źn. zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<br /> (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych<br /> (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.<br /> w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (Dz. U. z 2016 r. poz.157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

          1. Wymagania ogólnobudowlane:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania
  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);


          2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r.
  w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
  (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.
  w sprawie higieny środków spożywczych
  (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
  (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
  (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


         4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          5. Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych
  (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
  w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


          6. Żłobki i kluby dziecięce

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. z 2016 r. poz.157);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


          7. Placówki wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

1. Wymagania ogólnobudowlane:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania
  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);

 

2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r.
  w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
  (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.
  w sprawie higieny środków spożywczych
  (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
  (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
  (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych
  (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
  w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


6. Żłobki i kluby dziecięce

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. z 2016 r. poz.157);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.

7. Placówki wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

2018-04-30 12:03:16  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy<br /> (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149&nbsp; ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r.<br /> w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt<br /> (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.<br /> w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych<br /> (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.<br /> (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <em>3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej<br /> (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z p&oacute;źn. zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą<br /> (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania<br /> (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z p&oacute;źn. zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych<br /> (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.<br /> w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (Dz. U. z 2016 r. poz.157);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy<br /> (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</em></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<br /> (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332<br /> ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.<br /> z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 &nbsp;ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1<br /> z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br /> z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.<br /> poz. 160 ze zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.<br /> w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego:</em></p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a> ze zm.);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

1. Wymagania ogólnobudowlane:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania
  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.);

 

2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r.
  w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt
  (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r.
  w sprawie higieny środków spożywczych
  (Dz. Urz. UEL 13 z 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
  (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 487);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
  (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych
  (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.
  w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1


6. Żłobki i kluby dziecięce

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (Dz. U. z 2016 r. poz.157);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.

7. Placówki wsparcia dziennego

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630);
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
 • Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1.


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

                          1. Wymagania ogólnobudowlane:

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.
z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

·         Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1
z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1; 

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 ze zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji; 

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

6. Żłobki i kluby dziecięce:

·         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

7. Placówki wsparcia dziennego:

·            Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);

·            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

10  2018-04-30 12:05:38  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w, klub&oacute;w dziecięcych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332<br /> ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.<br /> z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 &nbsp;ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1<br /> z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br /> z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.<br /> poz. 160 ze zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.<br /> w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego:</em></p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a> ze zm.);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--></p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w;</span></u></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);&nbsp;</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią<br /> o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332<br /> ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.<br /> z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 &nbsp;ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1<br /> z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br /> z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.<br /> poz. 160 ze zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.<br /> w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego:</em></p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a> ze zm.);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska;
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia);
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków, klubów dziecięcych;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych;
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny;
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym;
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

                          1. Wymagania ogólnobudowlane:

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.
z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

·         Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1
z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1; 

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 ze zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji; 

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

6. Żłobki i kluby dziecięce:

·         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

7. Placówki wsparcia dziennego:

·            Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);

·            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek,
 • wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

                          1. Wymagania ogólnobudowlane:

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.
z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

·         Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1
z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1; 

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 ze zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji; 

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

6. Żłobki i kluby dziecięce:

·         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

7. Placówki wsparcia dziennego:

·            Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);

·            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

11  2018-04-30 12:09:34  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--></p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w;</span></u></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);&nbsp;</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią<br /> o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332<br /> ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.<br /> z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 &nbsp;ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1<br /> z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br /> z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.<br /> poz. 160 ze zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.<br /> w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego:</em></p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a> ze zm.);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--></p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w;</span></u></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);&nbsp;</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią<br /> o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332<br /> ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.<br /> z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 &nbsp;ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1<br /> z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br /> z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.<br /> poz. 160 ze zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.<br /> w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego:</em></p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a> ze zm.);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Plac&oacute;wki opieki nad dzieckiem - krok po kroku</strong></p> <p> <strong>PRZEDSZKOLA:</strong></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.<br /> Nr 169 poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.<br /> Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> Przy projektowaniu nowych obiekt&oacute;w zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty<br /> i Wychowania w październiku 1979 r.</p> <p> <strong>PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:</strong></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657<br /> ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> <strong>PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLAC&Oacute;WKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):</strong></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.<br /> Nr 169 poz. 1650 ze zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> <strong>ŻŁOBKI:</strong></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.<br /> w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> &nbsp;<strong>Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:</strong></p> <ul> <li> dla plac&oacute;wek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobk&oacute;w wymagane jest uzyskanie&nbsp;<strong>opinii <u>(w przypadku żłobk&oacute;w - decyzji)</u></strong> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku<br /> o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunk&oacute;w pobytu dzieci;</li> <li> bez względu na formę opieki nad dziećmi (plac&oacute;wki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej<br /> na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania&nbsp;<strong>decyzji</strong>&nbsp;Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;</li> <li> <strong>wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. </strong>należy składać do sekretariatu gł&oacute;wnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27<br /> (IV piętro, pok&oacute;j 420);</li> <li> wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:</li> <li> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> <li> pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania);&nbsp;</li> <li> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> <li> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> <li> wniosek w/s wydania decyzji jw. (&nbsp;<a href="http://www.psse.gda.pl/pliki-do-pobrania/sekcja-higieny-dzieci-i-modziey/721-wniosek-o-zatwierdzenie-i-wpis-zakladu-do-rejestru/file">Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu<br /> do rejestru</a>) powinien zawierać:</li> <li> imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;</li> <li> określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w zakładzie,<br /> w tym rodzaju żywności, kt&oacute;ra ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;</li> <li> określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;</li> <li> aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie<br /> do Ewidencji Działalności Gospodarczej;</li> <li> kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepis&oacute;w obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;</li> <li> <strong>podczas kontroli</strong>, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące&nbsp;<strong>dokumenty</strong>:</li> <li> decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);</li> <li> dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);</li> <li> protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:</li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiary natężenia oświetlenia</p> <p> <strong>Poszukiwanie lokalu:</strong><br /> <br /> <strong>PODSTAWOWE KRYTERIA:</strong></p> <ul> <li> lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;</li> <li> <strong>wysokość pomieszczeń:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;</p> <ul> <li> <strong>powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punkt&oacute;w i zespoł&oacute;w przedszkolnych):</strong></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&divide;5 dzieci: 16m<sup>2</sup>;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m<sup>2</sup> +<br /> 2 m<sup>2</sup> na każde dziecko;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:<br /> 16 m<sup>2</sup> + 2,5 m<sup>2</sup> na każde dziecko;</p> <ul> <li> <strong>pomieszczenia higieniczno - sanitarne:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> <strong>personel:&nbsp;</strong>na podstawie w/cyt. przepis&oacute;w budowlanych i bhp oraz przepis&oacute;w dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punkt&oacute;w/zespoł&oacute;w przedszkolnych);<br /> w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem os&oacute;b przygotowujących posiłki w oparciu<br /> o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> <br /> <strong>dzieci:<br /> </strong>w żłobkach/klubach dziecięcych - <u>1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka<br /> na 15 dzieci, 1 natrysk</u>; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk;&nbsp;</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;</p> <p> <br /> <strong>szatnie:<br /> </strong>usytuowanie przy wejściu do lokalu;<br /> powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;<br /> wyposażenie w szafki indywidualne;<br /> <br /> <strong>pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:<br /> </strong>catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłk&oacute;w bezpośrednio na sali dla dzieci;<br /> catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłk&oacute;w - pomieszczenie kuchni;<br /> przygotowywanie posiłk&oacute;w w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn;&nbsp;<br /> w przypadku korzystania z naczyń i sztućc&oacute;w tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);<br /> <br /> <strong>wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.</strong></p> <p> &nbsp;<strong>Wyposażenie lokalu:</strong></p> <ul> <li> materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;</li> <li> meble dostosowane do wymagań ergonomii;</li> <li> wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;</li> <li> osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;</li> <li> miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;</li> <li> wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środk&oacute;w do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;</li> <li> plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie<br /> i posiadającymi certyfikaty.</li> </ul> <p> <strong>Projektowanie:</strong></p> <p> <strong>OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKT&Oacute;W ISTNIEJĄCYCH:</strong></p> <p> <strong>Projekt</strong>&nbsp;technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy<br /> ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawc&oacute;w dostępna na stronie internetowej:&nbsp;<a href="http://www.pssse.gda.pl%29/">www.pssse.gda.pl)</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Konsultacje:</strong></p> <p> <strong>Konsultacji</strong>&nbsp;w/s plan&oacute;w proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (poniedziałki i czwartki<br /> w godz. 8:00 - 14:00, pok&oacute;j 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży<br /> (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pok&oacute;j 508, V piętro)<br /> oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, pok&oacute;j nr 312, III piętro) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek,
 • wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

                          1. Wymagania ogólnobudowlane:

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.
z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

·         Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1
z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1; 

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 ze zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji; 

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

6. Żłobki i kluby dziecięce:

·         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

7. Placówki wsparcia dziennego:

·            Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);

·            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek,
 • wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

                          1. Wymagania ogólnobudowlane:

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.
z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

·         Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1
z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1; 

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 ze zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji; 

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

6. Żłobki i kluby dziecięce:

·         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

7. Placówki wsparcia dziennego:

·            Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);

·            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Placówki opieki nad dzieckiem - krok po kroku

PRZEDSZKOLA:

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.
  Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.
  Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

Przy projektowaniu nowych obiektów zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty
i Wychowania w październiku 1979 r.

PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
  i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657
  ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.
  Nr 169 poz. 1650 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

ŻŁOBKI:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.
  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

 Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • dla placówek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobków wymagane jest uzyskanie opinii (w przypadku żłobków - decyzji) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
  o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
 • bez względu na formę opieki nad dziećmi (placówki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej
  na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;
 • wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. należy składać do sekretariatu głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27
  (IV piętro, pokój 420);
 • wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:
 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania); 
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • wniosek w/s wydania decyzji jw. ( Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu
  do rejestru
  ) powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie,
  w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie
  do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podczas kontroli, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące dokumenty:
 • decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);
 • dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);
 • protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:

-         protokół kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;

-         protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;

-         protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;

-         pomiary natężenia oświetlenia

Poszukiwanie lokalu:

PODSTAWOWE KRYTERIA:

 • lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;
 • wysokość pomieszczeń:

przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;

 • powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punktów i zespołów przedszkolnych):

-         3÷5 dzieci: 16m2;

-         powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m2 +
2 m2 na każde dziecko;

-         powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:
16 m2 + 2,5 m2 na każde dziecko;

 • pomieszczenia higieniczno - sanitarne:

personel: na podstawie w/cyt. przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punktów/zespołów przedszkolnych);
w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem osób przygotowujących posiłki w oparciu
o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.


dzieci:
w żłobkach/klubach dziecięcych - 1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka
na 15 dzieci, 1 natrysk
; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk; 

opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;


szatnie:
usytuowanie przy wejściu do lokalu;
powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;
wyposażenie w szafki indywidualne;

pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:
catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłków bezpośrednio na sali dla dzieci;
catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłków - pomieszczenie kuchni;
przygotowywanie posiłków w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn; 
w przypadku korzystania z naczyń i sztućców tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);

wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.

 Wyposażenie lokalu:

 • materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
 • meble dostosowane do wymagań ergonomii;
 • wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;
 • osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;
 • miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;
 • wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 • plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie
  i posiadającymi certyfikaty.

Projektowanie:

OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH:

Projekt technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy
ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawców dostępna na stronie internetowej: www.pssse.gda.pl).

 

Konsultacje:

Konsultacji w/s planów proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (poniedziałki i czwartki
w godz. 8:00 - 14:00, pokój 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pokój 508, V piętro)
oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, pokój nr 312, III piętro) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.

 

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

12  2018-07-23 13:08:58  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--></p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w;</span></u></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);&nbsp;</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią<br /> o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332<br /> ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.<br /> z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.<br /> (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 &nbsp;ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1<br /> z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br /> z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.<br /> poz. 160 ze zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;&nbsp;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.<br /> w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left:53.4pt;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego:</em></p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a> ze zm.);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);</p> <p style="margin-left:2.0cm;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Plac&oacute;wki opieki nad dzieckiem - krok po kroku</strong></p> <p> <strong>PRZEDSZKOLA:</strong></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.<br /> Nr 169 poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.<br /> Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> Przy projektowaniu nowych obiekt&oacute;w zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty<br /> i Wychowania w październiku 1979 r.</p> <p> <strong>PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:</strong></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657<br /> ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> <strong>PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLAC&Oacute;WKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):</strong></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.<br /> Nr 169 poz. 1650 ze zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> <strong>ŻŁOBKI:</strong></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.<br /> w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> &nbsp;<strong>Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:</strong></p> <ul> <li> dla plac&oacute;wek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobk&oacute;w wymagane jest uzyskanie&nbsp;<strong>opinii <u>(w przypadku żłobk&oacute;w - decyzji)</u></strong> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku<br /> o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunk&oacute;w pobytu dzieci;</li> <li> bez względu na formę opieki nad dziećmi (plac&oacute;wki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej<br /> na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania&nbsp;<strong>decyzji</strong>&nbsp;Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;</li> <li> <strong>wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. </strong>należy składać do sekretariatu gł&oacute;wnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27<br /> (IV piętro, pok&oacute;j 420);</li> <li> wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:</li> <li> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> <li> pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania);&nbsp;</li> <li> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> <li> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> <li> wniosek w/s wydania decyzji jw. (&nbsp;<a href="http://www.psse.gda.pl/pliki-do-pobrania/sekcja-higieny-dzieci-i-modziey/721-wniosek-o-zatwierdzenie-i-wpis-zakladu-do-rejestru/file">Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu<br /> do rejestru</a>) powinien zawierać:</li> <li> imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;</li> <li> określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w zakładzie,<br /> w tym rodzaju żywności, kt&oacute;ra ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;</li> <li> określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;</li> <li> aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie<br /> do Ewidencji Działalności Gospodarczej;</li> <li> kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepis&oacute;w obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;</li> <li> <strong>podczas kontroli</strong>, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące&nbsp;<strong>dokumenty</strong>:</li> <li> decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);</li> <li> dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);</li> <li> protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:</li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiary natężenia oświetlenia</p> <p> <strong>Poszukiwanie lokalu:</strong><br /> <br /> <strong>PODSTAWOWE KRYTERIA:</strong></p> <ul> <li> lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;</li> <li> <strong>wysokość pomieszczeń:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;</p> <ul> <li> <strong>powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punkt&oacute;w i zespoł&oacute;w przedszkolnych):</strong></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&divide;5 dzieci: 16m<sup>2</sup>;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m<sup>2</sup> +<br /> 2 m<sup>2</sup> na każde dziecko;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:<br /> 16 m<sup>2</sup> + 2,5 m<sup>2</sup> na każde dziecko;</p> <ul> <li> <strong>pomieszczenia higieniczno - sanitarne:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> <strong>personel:&nbsp;</strong>na podstawie w/cyt. przepis&oacute;w budowlanych i bhp oraz przepis&oacute;w dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punkt&oacute;w/zespoł&oacute;w przedszkolnych);<br /> w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem os&oacute;b przygotowujących posiłki w oparciu<br /> o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> <br /> <strong>dzieci:<br /> </strong>w żłobkach/klubach dziecięcych - <u>1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka<br /> na 15 dzieci, 1 natrysk</u>; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk;&nbsp;</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;</p> <p> <br /> <strong>szatnie:<br /> </strong>usytuowanie przy wejściu do lokalu;<br /> powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;<br /> wyposażenie w szafki indywidualne;<br /> <br /> <strong>pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:<br /> </strong>catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłk&oacute;w bezpośrednio na sali dla dzieci;<br /> catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłk&oacute;w - pomieszczenie kuchni;<br /> przygotowywanie posiłk&oacute;w w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn;&nbsp;<br /> w przypadku korzystania z naczyń i sztućc&oacute;w tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);<br /> <br /> <strong>wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.</strong></p> <p> &nbsp;<strong>Wyposażenie lokalu:</strong></p> <ul> <li> materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;</li> <li> meble dostosowane do wymagań ergonomii;</li> <li> wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;</li> <li> osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;</li> <li> miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;</li> <li> wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środk&oacute;w do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;</li> <li> plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie<br /> i posiadającymi certyfikaty.</li> </ul> <p> <strong>Projektowanie:</strong></p> <p> <strong>OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKT&Oacute;W ISTNIEJĄCYCH:</strong></p> <p> <strong>Projekt</strong>&nbsp;technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy<br /> ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawc&oacute;w dostępna na stronie internetowej:&nbsp;<a href="http://www.pssse.gda.pl%29/">www.pssse.gda.pl)</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Konsultacje:</strong></p> <p> <strong>Konsultacji</strong>&nbsp;w/s plan&oacute;w proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (poniedziałki i czwartki<br /> w godz. 8:00 - 14:00, pok&oacute;j 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży<br /> (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pok&oacute;j 508, V piętro)<br /> oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, pok&oacute;j nr 312, III piętro) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--></p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w;</span></u></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);&nbsp;</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią<br /> o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>2. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.603 ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>3. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;&nbsp;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.<br /> poz. 160 ze zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;&nbsp;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.<br /> w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego:</em></p> <p style="margin-left: 2cm; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a> ze zm.);</p> <p style="margin-left: 2cm; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);</p> <p style="margin-left: 2cm; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Plac&oacute;wki opieki nad dzieckiem - krok po kroku</strong></p> <p> <strong>PRZEDSZKOLA:</strong></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.<br /> Nr 169 poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.<br /> Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> Przy projektowaniu nowych obiekt&oacute;w zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty<br /> i Wychowania w październiku 1979 r.</p> <p> <strong>PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:</strong></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657<br /> ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> <strong>PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLAC&Oacute;WKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):</strong></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.<br /> Nr 169 poz. 1650 ze zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> <strong>ŻŁOBKI:</strong></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.<br /> w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> &nbsp;<strong>Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:</strong></p> <ul> <li> dla plac&oacute;wek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobk&oacute;w wymagane jest uzyskanie&nbsp;<strong>opinii <u>(w przypadku żłobk&oacute;w - decyzji)</u></strong> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku<br /> o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunk&oacute;w pobytu dzieci;</li> <li> bez względu na formę opieki nad dziećmi (plac&oacute;wki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej<br /> na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania&nbsp;<strong>decyzji</strong>&nbsp;Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;</li> <li> <strong>wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. </strong>należy składać do sekretariatu gł&oacute;wnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27<br /> (IV piętro, pok&oacute;j 420);</li> <li> wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:</li> <li> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> <li> pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania);&nbsp;</li> <li> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> <li> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> <li> wniosek w/s wydania decyzji jw. (&nbsp;<a href="http://www.psse.gda.pl/pliki-do-pobrania/sekcja-higieny-dzieci-i-modziey/721-wniosek-o-zatwierdzenie-i-wpis-zakladu-do-rejestru/file">Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu<br /> do rejestru</a>) powinien zawierać:</li> <li> imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;</li> <li> określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w zakładzie,<br /> w tym rodzaju żywności, kt&oacute;ra ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;</li> <li> określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;</li> <li> aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie<br /> do Ewidencji Działalności Gospodarczej;</li> <li> kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepis&oacute;w obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;</li> <li> <strong>podczas kontroli</strong>, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące&nbsp;<strong>dokumenty</strong>:</li> <li> decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);</li> <li> dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);</li> <li> protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:</li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiary natężenia oświetlenia</p> <p> <strong>Poszukiwanie lokalu:</strong><br /> <br /> <strong>PODSTAWOWE KRYTERIA:</strong></p> <ul> <li> lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;</li> <li> <strong>wysokość pomieszczeń:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;</p> <ul> <li> <strong>powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punkt&oacute;w i zespoł&oacute;w przedszkolnych):</strong></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&divide;5 dzieci: 16m<sup>2</sup>;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m<sup>2</sup> +<br /> 2 m<sup>2</sup> na każde dziecko;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:<br /> 16 m<sup>2</sup> + 2,5 m<sup>2</sup> na każde dziecko;</p> <ul> <li> <strong>pomieszczenia higieniczno - sanitarne:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> <strong>personel:&nbsp;</strong>na podstawie w/cyt. przepis&oacute;w budowlanych i bhp oraz przepis&oacute;w dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punkt&oacute;w/zespoł&oacute;w przedszkolnych);<br /> w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem os&oacute;b przygotowujących posiłki w oparciu<br /> o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> <br /> <strong>dzieci:<br /> </strong>w żłobkach/klubach dziecięcych - <u>1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka<br /> na 15 dzieci, 1 natrysk</u>; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk;&nbsp;</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;</p> <p> <br /> <strong>szatnie:<br /> </strong>usytuowanie przy wejściu do lokalu;<br /> powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;<br /> wyposażenie w szafki indywidualne;<br /> <br /> <strong>pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:<br /> </strong>catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłk&oacute;w bezpośrednio na sali dla dzieci;<br /> catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłk&oacute;w - pomieszczenie kuchni;<br /> przygotowywanie posiłk&oacute;w w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn;&nbsp;<br /> w przypadku korzystania z naczyń i sztućc&oacute;w tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);<br /> <br /> <strong>wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.</strong></p> <p> &nbsp;<strong>Wyposażenie lokalu:</strong></p> <ul> <li> materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;</li> <li> meble dostosowane do wymagań ergonomii;</li> <li> wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;</li> <li> osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;</li> <li> miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;</li> <li> wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środk&oacute;w do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;</li> <li> plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie<br /> i posiadającymi certyfikaty.</li> </ul> <p> <strong>Projektowanie:</strong></p> <p> <strong>OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKT&Oacute;W ISTNIEJĄCYCH:</strong></p> <p> <strong>Projekt</strong>&nbsp;technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy<br /> ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawc&oacute;w dostępna na stronie internetowej:&nbsp;<a href="http://www.pssse.gda.pl%29/">www.pssse.gda.pl)</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Konsultacje:</strong></p> <p> <strong>Konsultacji</strong>&nbsp;w/s plan&oacute;w proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (poniedziałki i czwartki<br /> w godz. 8:00 - 14:00, pok&oacute;j 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży<br /> (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pok&oacute;j 508, V piętro)<br /> oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, pok&oacute;j nr 312, III piętro) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek,
 • wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

                          1. Wymagania ogólnobudowlane:

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.
z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

2. Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

·         Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004 r. Nr 165.1
z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 487 ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

3. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1; 

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 ze zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji; 

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

6. Żłobki i kluby dziecięce:

·         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

7. Placówki wsparcia dziennego:

·            Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);

·            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Placówki opieki nad dzieckiem - krok po kroku

PRZEDSZKOLA:

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.
  Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.
  Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

Przy projektowaniu nowych obiektów zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty
i Wychowania w październiku 1979 r.

PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
  i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657
  ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.
  Nr 169 poz. 1650 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

ŻŁOBKI:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.
  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

 Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • dla placówek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobków wymagane jest uzyskanie opinii (w przypadku żłobków - decyzji) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
  o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
 • bez względu na formę opieki nad dziećmi (placówki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej
  na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;
 • wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. należy składać do sekretariatu głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27
  (IV piętro, pokój 420);
 • wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:
 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania); 
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • wniosek w/s wydania decyzji jw. ( Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu
  do rejestru
  ) powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie,
  w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie
  do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podczas kontroli, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące dokumenty:
 • decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);
 • dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);
 • protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:

-         protokół kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;

-         protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;

-         protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;

-         pomiary natężenia oświetlenia

Poszukiwanie lokalu:

PODSTAWOWE KRYTERIA:

 • lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;
 • wysokość pomieszczeń:

przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;

 • powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punktów i zespołów przedszkolnych):

-         3÷5 dzieci: 16m2;

-         powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m2 +
2 m2 na każde dziecko;

-         powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:
16 m2 + 2,5 m2 na każde dziecko;

 • pomieszczenia higieniczno - sanitarne:

personel: na podstawie w/cyt. przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punktów/zespołów przedszkolnych);
w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem osób przygotowujących posiłki w oparciu
o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.


dzieci:
w żłobkach/klubach dziecięcych - 1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka
na 15 dzieci, 1 natrysk
; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk; 

opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;


szatnie:
usytuowanie przy wejściu do lokalu;
powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;
wyposażenie w szafki indywidualne;

pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:
catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłków bezpośrednio na sali dla dzieci;
catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłków - pomieszczenie kuchni;
przygotowywanie posiłków w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn; 
w przypadku korzystania z naczyń i sztućców tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);

wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.

 Wyposażenie lokalu:

 • materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
 • meble dostosowane do wymagań ergonomii;
 • wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;
 • osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;
 • miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;
 • wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 • plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie
  i posiadającymi certyfikaty.

Projektowanie:

OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH:

Projekt technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy
ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawców dostępna na stronie internetowej: www.pssse.gda.pl).

 

Konsultacje:

Konsultacji w/s planów proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (poniedziałki i czwartki
w godz. 8:00 - 14:00, pokój 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pokój 508, V piętro)
oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, pokój nr 312, III piętro) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.

 

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek,
 • wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny


Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

    Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
    Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
    Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
 

 •     protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
 •     protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 •     protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

    Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych.
    Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).
    Książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.


Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

                       1. Wymagania ogólnobudowlane:

·         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202ze zm.);

2. Żłobki i kluby dziecięce:

· Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.603 ze zm.);

3. Placówki wsparcia dziennego

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1; 

·         Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 ze zm.) – zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji; 

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

5. Punkty i zespoły przedszkolne:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

6. Żłobki i kluby dziecięce:

·         Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

·         Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

7. Placówki wsparcia dziennego:

·            Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);

·            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);

·         Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);

Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

Placówki opieki nad dzieckiem - krok po kroku

PRZEDSZKOLA:

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.
  Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.
  Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

Przy projektowaniu nowych obiektów zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty
i Wychowania w październiku 1979 r.

PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
  i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657
  ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.
  Nr 169 poz. 1650 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

ŻŁOBKI:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.
  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).

 Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • dla placówek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobków wymagane jest uzyskanie opinii (w przypadku żłobków - decyzji) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
  o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
 • bez względu na formę opieki nad dziećmi (placówki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej
  na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;
 • wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. należy składać do sekretariatu głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27
  (IV piętro, pokój 420);
 • wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:
 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania); 
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • wniosek w/s wydania decyzji jw. ( Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu
  do rejestru
  ) powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie,
  w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie
  do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podczas kontroli, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące dokumenty:
 • decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);
 • dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);
 • protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:

-         protokół kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;

-         protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;

-         protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;

-         pomiary natężenia oświetlenia

Poszukiwanie lokalu:

PODSTAWOWE KRYTERIA:

 • lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;
 • wysokość pomieszczeń:

przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;

 • powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punktów i zespołów przedszkolnych):

-         3÷5 dzieci: 16m2;

-         powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m2 +
2 m2 na każde dziecko;

-         powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:
16 m2 + 2,5 m2 na każde dziecko;

 • pomieszczenia higieniczno - sanitarne:

personel: na podstawie w/cyt. przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punktów/zespołów przedszkolnych);
w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem osób przygotowujących posiłki w oparciu
o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.


dzieci:
w żłobkach/klubach dziecięcych - 1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka
na 15 dzieci, 1 natrysk
; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk; 

opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;


szatnie:
usytuowanie przy wejściu do lokalu;
powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;
wyposażenie w szafki indywidualne;

pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:
catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłków bezpośrednio na sali dla dzieci;
catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłków - pomieszczenie kuchni;
przygotowywanie posiłków w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn; 
w przypadku korzystania z naczyń i sztućców tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);

wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.

 Wyposażenie lokalu:

 • materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
 • meble dostosowane do wymagań ergonomii;
 • wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;
 • osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;
 • miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;
 • wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 • plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie
  i posiadającymi certyfikaty.

Projektowanie:

OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH:

Projekt technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy
ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawców dostępna na stronie internetowej: www.pssse.gda.pl).

 

Konsultacje:

Konsultacji w/s planów proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (poniedziałki i czwartki
w godz. 8:00 - 14:00, pokój 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pokój 508, V piętro)
oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, pokój nr 312, III piętro) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.

 

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Sekcji 58 320 08 46
Kierownik Sekcji 58 320 08 45
Asystenci Sekcji 58 320 08 47

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

13  2018-07-23 13:42:41  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hashtag"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Unresolved Mention"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--></p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">opiniowanie miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe r&oacute;żnego przeznaczenia),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiekt&oacute;w budowlanych r&oacute;żnego przeznaczenia,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach przeznaczonych do działalności leczniczej (wyłącznie na wniosek Strony),</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach aptek,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach żłobk&oacute;w;</span></u></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepis&oacute;w w lokalach zakład&oacute;w kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony);&nbsp;</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o plac&oacute;wkach oświatowych,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w kt&oacute;rym będzie mieścić się plac&oacute;wka wsparcia dziennego (w formie decyzji), opiekuńczo-wychowawcza, regionalna plac&oacute;wka opiekuńczo &ndash; terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w kt&oacute;rych prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią<br /> o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,</span></li> <li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;text-align:justify; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"> <span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">wsp&oacute;łpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.</span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <em><strong><span style="font-size:1.125em;">Odbiory - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Dokumenty niezbędne przy odbiorze:</em><br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:<br /> &nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrob&oacute;w budowlanych.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Umowę na odbi&oacute;r odpad&oacute;w (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych).<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp; Książeczki zdrowia do cel&oacute;w sanitarno-epidemiologicznych personelu.<br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:1.125em;">Akty prawne - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</span></strong><br /> <br /> <em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Wymagania og&oacute;lnobudowlane:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>2. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.603 ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>3. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;&nbsp;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.<br /> poz. 160 ze zm.) &ndash; zniesiono obowiązek uzyskania opinii PPIS w formie decyzji;&nbsp;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg&oacute;łowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>5. Punkty i zespoły przedszkolne:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania&nbsp;(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>6. Żłobki i kluby dziecięce:</em></p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.<br /> w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1;</p> <p style="margin-left: 53.4pt; text-align: justify;"> <em>7. Plac&oacute;wki wsparcia dziennego:</em></p> <p style="margin-left: 2cm; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbqgm4te">Dz.U. z 2017 r. poz. 697</a> ze zm.);</p> <p style="margin-left: 2cm; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzona plac&oacute;wka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r.<br /> (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630);</p> <p style="margin-left: 2cm; text-align: justify;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia<br /> 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</p> <p> Akty prawne wyszczeg&oacute;lnione w punkcie 1</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Plac&oacute;wki opieki nad dzieckiem - krok po kroku</strong></p> <p> <strong>PRZEDSZKOLA:</strong></p> <p style="margin-left:35.7pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.<br /> Nr 169 poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.<br /> Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> Przy projektowaniu nowych obiekt&oacute;w zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty<br /> i Wychowania w październiku 1979 r.</p> <p> <strong>PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:</strong></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaj&oacute;w innych form wychowania przedszkolnego, warunk&oacute;w tworzenia<br /> i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657<br /> ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny w szkołach i plac&oacute;wkach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> <strong>PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLAC&Oacute;WKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):</strong></p> <ul> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.<br /> Nr 169 poz. 1650 ze zm.)</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> <strong>ŻŁOBKI:</strong></p> <ul> <li> Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<br /> (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.<br /> w sprawie zakresu program&oacute;w szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk&oacute;w technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<br /> (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.<br /> w sprawie og&oacute;lnych przepis&oacute;w bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);</li> <li> Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady<br /> z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środk&oacute;w spożywczych (Dz. Urz. UE. L<br /> z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);</li> <li> Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 151).</li> </ul> <p> &nbsp;<strong>Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:</strong></p> <ul> <li> dla plac&oacute;wek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobk&oacute;w wymagane jest uzyskanie&nbsp;<strong>opinii <u>(w przypadku żłobk&oacute;w - decyzji)</u></strong> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku<br /> o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunk&oacute;w pobytu dzieci;</li> <li> bez względu na formę opieki nad dziećmi (plac&oacute;wki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej<br /> na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania&nbsp;<strong>decyzji</strong>&nbsp;Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;</li> <li> <strong>wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. </strong>należy składać do sekretariatu gł&oacute;wnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27<br /> (IV piętro, pok&oacute;j 420);</li> <li> wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:</li> <li> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> <li> pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania);&nbsp;</li> <li> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> <li> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> <li> wniosek w/s wydania decyzji jw. (&nbsp;<a href="http://www.psse.gda.pl/pliki-do-pobrania/sekcja-higieny-dzieci-i-modziey/721-wniosek-o-zatwierdzenie-i-wpis-zakladu-do-rejestru/file">Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu<br /> do rejestru</a>) powinien zawierać:</li> <li> imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;</li> <li> określenie rodzaju i zakresu działalności, kt&oacute;ra ma być prowadzona w zakładzie,<br /> w tym rodzaju żywności, kt&oacute;ra ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;</li> <li> określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;</li> <li> aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie<br /> do Ewidencji Działalności Gospodarczej;</li> <li> kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepis&oacute;w obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;</li> <li> <strong>podczas kontroli</strong>, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące&nbsp;<strong>dokumenty</strong>:</li> <li> decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);</li> <li> dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);</li> <li> protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:</li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; protok&oacute;ł z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiary natężenia oświetlenia</p> <p> <strong>Poszukiwanie lokalu:</strong><br /> <br /> <strong>PODSTAWOWE KRYTERIA:</strong></p> <ul> <li> lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;</li> <li> <strong>wysokość pomieszczeń:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;</p> <ul> <li> <strong>powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punkt&oacute;w i zespoł&oacute;w przedszkolnych):</strong></li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&divide;5 dzieci: 16m<sup>2</sup>;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m<sup>2</sup> +<br /> 2 m<sup>2</sup> na każde dziecko;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:<br /> 16 m<sup>2</sup> + 2,5 m<sup>2</sup> na każde dziecko;</p> <ul> <li> <strong>pomieszczenia higieniczno - sanitarne:</strong></li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> <strong>personel:&nbsp;</strong>na podstawie w/cyt. przepis&oacute;w budowlanych i bhp oraz przepis&oacute;w dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punkt&oacute;w/zespoł&oacute;w przedszkolnych);<br /> w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem os&oacute;b przygotowujących posiłki w oparciu<br /> o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do cel&oacute;w sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> <br /> <strong>dzieci:<br /> </strong>w żłobkach/klubach dziecięcych - <u>1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka<br /> na 15 dzieci, 1 natrysk</u>; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk;&nbsp;</p> <p style="margin-left:35.4pt;"> opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;</p> <p> <br /> <strong>szatnie:<br /> </strong>usytuowanie przy wejściu do lokalu;<br /> powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;<br /> wyposażenie w szafki indywidualne;<br /> <br /> <strong>pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:<br /> </strong>catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłk&oacute;w bezpośrednio na sali dla dzieci;<br /> catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłk&oacute;w - pomieszczenie kuchni;<br /> przygotowywanie posiłk&oacute;w w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn;&nbsp;<br /> w przypadku korzystania z naczyń i sztućc&oacute;w tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);<br /> <br /> <strong>wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.</strong></p> <p> &nbsp;<strong>Wyposażenie lokalu:</strong></p> <ul> <li> materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;</li> <li> meble dostosowane do wymagań ergonomii;</li> <li> wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;</li> <li> osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;</li> <li> miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;</li> <li> wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środk&oacute;w do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;</li> <li> plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie<br /> i posiadającymi certyfikaty.</li> </ul> <p> <strong>Projektowanie:</strong></p> <p> <strong>OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKT&Oacute;W ISTNIEJĄCYCH:</strong></p> <p> <strong>Projekt</strong>&nbsp;technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych<br /> i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy<br /> ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawc&oacute;w dostępna na stronie internetowej:&nbsp;<a href="http://www.pssse.gda.pl%29/">www.pssse.gda.pl)</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Konsultacje:</strong></p> <p> <strong>Konsultacji</strong>&nbsp;w/s plan&oacute;w proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (poniedziałki i czwartki<br /> w godz. 8:00 - 14:00, pok&oacute;j 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży<br /> (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pok&oacute;j 508, V piętro)<br /> oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiot&oacute;w Użytku (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, pok&oacute;j nr 312, III piętro) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadz&oacute;r Sanitarny</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> Wniosek powinien zawierać:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> &nbsp;pow&oacute;d wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> kr&oacute;tki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> projekt budowlany obiektu &ndash; architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> <em>Miejsce składania wniosk&oacute;w:</em></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sekretariat Gł&oacute;wny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pok&oacute;j 420<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokument&oacute;w:<br /> Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pok&oacute;j 503<br /> <br /> Kontakt telefoniczny:<br /> Sekretariat Sekcji 58 320 08 46<br /> Kierownik Sekcji 58 320 08 45<br /> Asystenci Sekcji 58 320 08 47<br /> <br /> Przyjmowanie interesant&oacute;w (konsultacje)<br /> Poniedziałki i Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Składanie wniosk&oacute;w<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pok&oacute;j 420, IV piętro<br /> <br /> Odbi&oacute;r dokumentacji<br /> Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pok&oacute;j 503, V piętro<br /> <br /> Kasa<br /> pok&oacute;j 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="375"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"