Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-10-20 10:24:15  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</p> <p> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</p> <p> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</p> <p style="margin-left:21.3pt;"> 10.&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</p> <p style="text-align: justify;"> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</p> <p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 10.&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1.     rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2.     wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3.     udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4.     organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5.     prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6.     prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7.     koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8.     współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9.     dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10.   współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1.     rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2.     wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3.     udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4.     organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5.     prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6.     prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7.     koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8.     współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9.     dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10.   współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

2014-10-20 10:26:42  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</p> <p style="text-align: justify;"> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</p> <p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 10.&nbsp;&nbsp; wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</p> <p style="text-align: justify;"> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</p> <p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 8. wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 9. dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 10. wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1.     rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2.     wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3.     udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4.     organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5.     prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6.     prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7.     koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8.     współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9.     dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10.   współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

2014-10-20 10:28:03  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</p> <p style="text-align: justify;"> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</p> <p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 8. wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 9. dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 10. wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 8. wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 9. dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 10. wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

 

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

2014-10-23 09:58:08  Andrzej Milewczyk

Zmieniono nazwę z 'Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia' na ' Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia'

Pole short zmieniło wartość z 'Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia' na ' Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 8. wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 9. dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 10. wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8. wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">9. dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">10. wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji ZdrowiaOświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
shortSekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji ZdrowiaOświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

 

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

 

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

2017-07-26 08:39:32  Dawid Peterlejtner

Zmieniono nazwę z ' Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia' na ' Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia'

Pole short zmieniło wartość z ' Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia' na 'Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOświata Zdrowotna i Promocja ZdrowiaSekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
shortOświata Zdrowotna i Promocja ZdrowiaSekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
2017-07-27 13:12:18  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">8. wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">9. dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych,</span></p> <p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;">10. wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

 

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1. rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2. wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3. udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5. prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6. prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7. koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8. współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9. dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10. współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych;
 • Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • Dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • Współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
2017-07-27 13:15:13  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci<br /> i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.<br /> <br /> <br /> Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych;
 • Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • Dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • Współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci
i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.


Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych;
 • Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • Dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • Współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
2017-08-24 09:04:31  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci<br /> i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.<br /> <br /> <br /> Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci<br /> i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozpoznawanie i analiza potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci
i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.


Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • Udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych;
 • Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • Dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • Współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci
i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • Dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • Współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
10  2017-08-25 09:20:56  Andrzej Milewczyk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-05-15 08:40:50  MARTA ŻMUDZIŃSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci<br /> i młodzieży oraz plac&oacute;wkami służby zdrowia.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Rozpoznawanie i analiza potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> Wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2014-10-15 00:00:00' na '2019-05-15 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci
i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • Prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • Koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • Dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • Współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
publishfrom2014-10-15 00:00:002019-05-15 00:00:00
12  2019-05-15 08:49:18  MARTA ŻMUDZIŃSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej plac&oacute;wkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci<br /> i młodzieży.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej plac&oacute;wkom nauczania<br /> i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci
i młodzieży.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania
  i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
13  2019-05-15 08:50:10  MARTA ŻMUDZIŃSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci<br /> i młodzieży.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej plac&oacute;wkom nauczania<br /> i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej plac&oacute;wkom nauczania<br /> i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci
i młodzieży.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania
  i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania
  i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
14  2019-05-15 08:50:55  MARTA ŻMUDZIŃSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej plac&oacute;wkom nauczania<br /> i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> Gł&oacute;wne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapis&oacute;w <em>Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</em>, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.<br /> <br /> <br /> Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie program&oacute;w prozdrowotnych do szk&oacute;ł wszystkich szczebli, nadz&oacute;r nad plac&oacute;wkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci<br /> i młodzieży.<br /> <br /> <br /> Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.<br /> <br /> <br /> Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.<br /> <br /> <br /> Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny<br /> i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynnik&oacute;w i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.<br /> <br /> <br /> Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez plac&oacute;wki nauczania<br /> i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.<br /> <br /> <br /> Gł&oacute;wnym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę<br /> i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw<br /> i zachowań.<br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:</strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"> rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojew&oacute;dzkich i lokalnych program&oacute;w prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej plac&oacute;wkom nauczania<br /> i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych<br /> z realizacją program&oacute;w edukacyjnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> dystrybucja materiał&oacute;w oświatowo - zdrowotnych;</li> </ul> <ul> <li style="text-align: justify;"> wsp&oacute;łpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania
  i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci
i młodzieży.


Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.


Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.


Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny
i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania
i wychowania oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.


Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę
i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw
i zachowań.Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań;
 • wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych;
 • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania
  i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
  z realizacją programów edukacyjnych;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości;
 • koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych;
 • współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
2014-10-15 11:41:03  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 4293 o nazwie 'Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4293
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepusteSekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
category_idpuste1526
language_idpuste1
shortpusteSekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
fullpuste

Główne kierunki działalności oświatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb społeczeństwa.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku podejmuje intensywne działania na rzecz zapobiegania chorobom i promuje zdrowy styl życia poprzez akcje i festyny prozdrowotne, konferencje, szkolenia, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży oraz placówkami służby zdrowia.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zajmuje się szeroko pojętą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, informacyjną, programową.

Inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom.

 

Prowadzi działalność oświatowo - zdrowotną poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludzkie oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Nadzoruje i ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej oraz udziela pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Głównym celem działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań.

 

 

Do podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1.     rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działań,

2.     wdrażanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich i lokalnych programów prozdrowotnych,

3.     udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom nauczania i wychowania w realizacji zadań prozdrowotnych,

4.     organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych z realizacją programów edukacyjnych,

5.     prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,

6.     prowadzenie prac administracyjno - biurowych, analiz i sprawozdawczości,

7.     koordynowanie działań oświatowo - zdrowotnych i promujących zdrowie,

8.     współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorami prywatnymi, na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

9.     dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych,

10.   współpraca z innymi oddziałami i sekcjami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

publishfrompuste2014-10-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustesekcja-oswiaty-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się