Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-10-23 10:24:21  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej</strong></p> <p align="center"> <strong>w Gdańsku</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> wtorek 10:00 - 12:00</p> <p align="center"> środa 10:00 - 12:00</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> przyjmują interesant&oacute;w</p> <p align="center"> codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</p> <p> &nbsp;</p> <p> Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.</p> <p> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.</p> <p> <em>Przedmiotem wniosku</em>mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</p> <p> <em>Przedmiotem skargi</em>mogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania</em><strong>.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em></p> <p> Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Podstawa prawna:</em></p> <p> 1. <em>Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p&oacute;źn. zm.)</em></p> <p> 2. <em>Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46)</em></p> ' na '<div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku</span></strong></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul.&nbsp;Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858)</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">od poniedziałku do piątku</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">w godzinach 7.30 &ndash;15.00</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">tel. (58) 320-08-00</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Odwołania i zażalenia</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego&nbsp; za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Terminy</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Odwołanie od decyzji</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Zażalenie na postanowienie</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <hr /> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej</strong></span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>w Gdańsku</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w</span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wtorek 10:00 - 12:00</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">środa 10:00 - 12:00</span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przyjmują interesant&oacute;w</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Przedmiotem wniosku</em>mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Przedmiotem skargi</em>mogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania</em><strong>.</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Podstawa prawna:</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. <em>Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p&oacute;źn. zm.)</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. <em>Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46)</em></span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Gdańsku

 

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

 

wtorek 10:00 - 12:00

środa 10:00 - 12:00

 

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

 

przyjmują interesantów

codziennie w godzinach 7:30 - 15:00

 

Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wnioskumogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku
 
Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858)
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00
 
Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach
 
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.
 
Odwołania i zażalenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 
 
Terminy
Odwołanie od decyzji
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.
 
Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).
 
Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).
 
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.
 

 

Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Gdańsku

 

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

 

wtorek 10:00 - 12:00

środa 10:00 - 12:00

 

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

 

przyjmują interesantów

codziennie w godzinach 7:30 - 15:00

 

Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wnioskumogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

2017-03-21 09:50:33  pssegda_red1 pssegda_red1

Pole full zmieniło wartość z '<div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku</span></strong></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul.&nbsp;Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858)</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">od poniedziałku do piątku</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">w godzinach 7.30 &ndash;15.00</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">tel. (58) 320-08-00</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Odwołania i zażalenia</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego&nbsp; za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Terminy</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Odwołanie od decyzji</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Zażalenie na postanowienie</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <hr /> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej</strong></span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>w Gdańsku</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w</span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wtorek 10:00 - 12:00</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">środa 10:00 - 12:00</span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przyjmują interesant&oacute;w</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Przedmiotem wniosku</em>mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Przedmiotem skargi</em>mogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania</em><strong>.</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Podstawa prawna:</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. <em>Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p&oacute;źn. zm.)</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. <em>Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46)</em></span></span></p> ' na '<div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku</span></strong></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul.&nbsp;Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858)</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">od poniedziałku do piątku</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">w godzinach 7.30 &ndash;15.00</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">tel. (58) 320-08-00</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Odwołania i zażalenia</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego&nbsp; za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Terminy</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Odwołanie od decyzji</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Zażalenie na postanowienie</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <hr /> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej</strong></span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>w Gdańsku</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w</span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wtorek 10:00 - 12:00</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">środa 10:00 - 12:00</span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przyjmują interesant&oacute;w</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Przedmiotem wniosku </em>mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Przedmiotem skargi</em>mogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania</em><strong>.</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Podstawa prawna:</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. <em>Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z p&oacute;źn. zm.)</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. <em>Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46)</em></span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku
 
Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858)
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00
 
Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach
 
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.
 
Odwołania i zażalenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 
 
Terminy
Odwołanie od decyzji
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.
 
Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).
 
Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).
 
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.
 

 

Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Gdańsku

 

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

 

wtorek 10:00 - 12:00

środa 10:00 - 12:00

 

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

 

przyjmują interesantów

codziennie w godzinach 7:30 - 15:00

 

Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wnioskumogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku
 
Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858)
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00
 
Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach
 
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.
 
Odwołania i zażalenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 
 
Terminy
Odwołanie od decyzji
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.
 
Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).
 
Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).
 
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.
 

 

Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Gdańsku

 

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

 

wtorek 10:00 - 12:00

środa 10:00 - 12:00

 

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

 

przyjmują interesantów

codziennie w godzinach 7:30 - 15:00

 

Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

2017-07-27 12:46:30  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku</span></strong></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul.&nbsp;Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858)</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">od poniedziałku do piątku</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">w godzinach 7.30 &ndash;15.00</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">tel. (58) 320-08-00</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</span></span></span></div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Odwołania i zażalenia</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego&nbsp; za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div align="center" style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; text-align: center; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Terminy</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Odwołanie od decyzji</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 17px;">Zażalenie na postanowienie</span></strong></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; line-height: 16.5px; text-indent: -21.75pt;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span new="" style="line-height: 17px;">wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 17px;">Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</span></span></span></div> <div style="border: 0px solid black; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> &nbsp;</div> <hr /> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej</strong></span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>w Gdańsku</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w</span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wtorek 10:00 - 12:00</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">środa 10:00 - 12:00</span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych</strong></span></span></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przyjmują interesant&oacute;w</span></span></p> <p align="center"> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Przedmiotem wniosku </em>mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.</span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Przedmiotem skargi</em>mogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania</em><strong>.</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><em>Podstawa prawna:</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">1. <em>Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z p&oacute;źn. zm.)</em></span></span></p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">2. <em>Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46)</em></span></span></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):</p> <p style="text-align: center;"> od poniedziałku do piątku<br /> w godzinach 7.30 &ndash;15.00<br /> tel. (58) 320-08-00<br /> <br /> Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołania i zażalenia</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.<br /> Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego<br /> w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego<br /> za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Terminy</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołanie od decyzji</strong></span><br /> wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,<br /> wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji<br /> (punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)<br /> Zażalenie na postanowienie<br /> wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,<br /> wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia<br /> w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.<br /> <br /> Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).<br /> <br /> Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny<br /> w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).<br /> <br /> Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.<br /> <br /> <br /> Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <br /> ________________________________________<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W<br /> <br /> Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</strong></span><br /> <br /> przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w<br /> <br /> wtorek 10:00 - 12:00<br /> środa 10:00 - 12:00<br /> <br /> Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych<br /> <br /> przyjmują interesant&oacute;w<br /> codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej<br /> i ustnie do protokołu.<br /> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Przedmiotem skargimogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.<br /> <br /> <em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</em><br /> <br /> <em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em><br /> Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.<br /> <br /> <em>Podstawa prawna:<br /> 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).</em><br /> <em>2. Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46).</em><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku
 
Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858)
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00
 
Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach
 
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.
 
Odwołania i zażalenia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 
 
Terminy
Odwołanie od decyzji
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.
 
Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).
 
Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).
 
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.
 

 

Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Gdańsku

 

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

 

wtorek 10:00 - 12:00

środa 10:00 - 12:00

 

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

 

przyjmują interesantów

codziennie w godzinach 7:30 - 15:00

 

Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w GdańskuSprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00

Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.


Odwołania i zażalenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 


Terminy


Odwołanie od decyzji
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia
w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.

Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).

Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.


Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.________________________________________

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku


przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

wtorek 10:00 - 12:00
środa 10:00 - 12:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

przyjmują interesantów
codziennie w godzinach 7:30 - 15:00Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej
i ustnie do protokołu.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 

2017-07-27 12:49:19  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):</p> <p style="text-align: center;"> od poniedziałku do piątku<br /> w godzinach 7.30 &ndash;15.00<br /> tel. (58) 320-08-00<br /> <br /> Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołania i zażalenia</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.<br /> Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego<br /> w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego<br /> za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Terminy</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołanie od decyzji</strong></span><br /> wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,<br /> wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji<br /> (punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)<br /> Zażalenie na postanowienie<br /> wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,<br /> wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia<br /> w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.<br /> <br /> Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).<br /> <br /> Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny<br /> w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).<br /> <br /> Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.<br /> <br /> <br /> Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <br /> ________________________________________<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W<br /> <br /> Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</strong></span><br /> <br /> przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w<br /> <br /> wtorek 10:00 - 12:00<br /> środa 10:00 - 12:00<br /> <br /> Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych<br /> <br /> przyjmują interesant&oacute;w<br /> codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej<br /> i ustnie do protokołu.<br /> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Przedmiotem skargimogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.<br /> <br /> <em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</em><br /> <br /> <em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em><br /> Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.<br /> <br /> <em>Podstawa prawna:<br /> 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).</em><br /> <em>2. Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w (Dz. U. Nr 5, poz. 46).</em><br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):</p> <p style="text-align: center;"> od poniedziałku do piątku<br /> w godzinach 7.30 &ndash;15.00<br /> tel. (58) 320-08-00<br /> <br /> Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołania i zażalenia</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.<br /> Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego<br /> w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego<br /> za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Terminy</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołanie od decyzji</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,<br /> wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji<br /> (punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)<br /> Zażalenie na postanowienie<br /> wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,<br /> wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia<br /> w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.<br /> <br /> Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).<br /> <br /> Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny<br /> w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).<br /> <br /> Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.<br /> <br /> <br /> Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <br /> ________________________________________<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W<br /> <br /> Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</strong></span><br /> <br /> przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w<br /> <br /> wtorek 10:00 - 12:00<br /> środa 10:00 - 12:00<br /> <br /> Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych<br /> <br /> przyjmują interesant&oacute;w<br /> codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.<br /> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Przedmiotem skargimogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.<br /> <br /> <em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</em><br /> <br /> <em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em><br /> Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong> <em>Podstawa prawna:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2. Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w<br /> (Dz. U. Nr 5, poz. 46).<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w GdańskuSprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00

Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.


Odwołania i zażalenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 


Terminy


Odwołanie od decyzji
wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia
w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.

Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).

Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.


Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.________________________________________

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku


przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

wtorek 10:00 - 12:00
środa 10:00 - 12:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

przyjmują interesantów
codziennie w godzinach 7:30 - 15:00Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą , telefaksu, poczty elektronicznej
i ustnie do protokołu.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w GdańskuSprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00

Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.


Odwołania i zażalenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 


Terminy


Odwołanie od decyzji


wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia
w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.

Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).

Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.


Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.________________________________________

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku


przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

wtorek 10:00 - 12:00
środa 10:00 - 12:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

przyjmują interesantów
codziennie w godzinach 7:30 - 15:00Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 

2017-07-27 12:49:44  Dawid Peterlejtner

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):</p> <p style="text-align: center;"> od poniedziałku do piątku<br /> w godzinach 7.30 &ndash;15.00<br /> tel. (58) 320-08-00<br /> <br /> Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołania i zażalenia</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.<br /> Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego<br /> w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego<br /> za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Terminy</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołanie od decyzji</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,<br /> wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji<br /> (punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)<br /> Zażalenie na postanowienie<br /> wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,<br /> wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia<br /> w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.<br /> <br /> Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).<br /> <br /> Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny<br /> w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).<br /> <br /> Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.<br /> <br /> <br /> Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <br /> ________________________________________<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W<br /> <br /> Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</strong></span><br /> <br /> przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w<br /> <br /> wtorek 10:00 - 12:00<br /> środa 10:00 - 12:00<br /> <br /> Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych<br /> <br /> przyjmują interesant&oacute;w<br /> codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.<br /> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Przedmiotem skargimogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.<br /> <br /> <em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</em><br /> <br /> <em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em><br /> Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong> <em>Podstawa prawna:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2. Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w<br /> (Dz. U. Nr 5, poz. 46).<br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):</p> <p style="text-align: center;"> od poniedziałku do piątku<br /> w godzinach 7.30 &ndash;15.00<br /> tel. (58) 320-08-00<br /> <br /> Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołania i zażalenia</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.<br /> Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego<br /> w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego<br /> za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Terminy</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołanie od decyzji</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,<br /> wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji<br /> (punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)<br /> Zażalenie na postanowienie<br /> wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,<br /> wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia<br /> w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.<br /> <br /> Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).<br /> <br /> Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny<br /> w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).<br /> <br /> Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.<br /> <br /> <br /> Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <br /> ________________________________________<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W<br /> <br /> Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</strong></span><br /> <br /> przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w<br /> <br /> wtorek 10:00 - 12:00<br /> środa 10:00 - 12:00<br /> <br /> Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych<br /> <br /> przyjmują interesant&oacute;w<br /> codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.<br /> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Przedmiotem skargimogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.<br /> <br /> <em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</em><br /> <br /> <em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em><br /> Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong> <em>Podstawa prawna:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2. Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania<br /> i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w<br /> (Dz. U. Nr 5, poz. 46).<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w GdańskuSprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00

Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.


Odwołania i zażalenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 


Terminy


Odwołanie od decyzji


wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia
w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.

Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).

Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.


Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.________________________________________

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku


przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

wtorek 10:00 - 12:00
środa 10:00 - 12:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

przyjmują interesantów
codziennie w godzinach 7:30 - 15:00Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w GdańskuSprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00

Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.


Odwołania i zażalenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 


Terminy


Odwołanie od decyzji


wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia
w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.

Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).

Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.


Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.________________________________________

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku


przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

wtorek 10:00 - 12:00
środa 10:00 - 12:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

przyjmują interesantów
codziennie w godzinach 7:30 - 15:00Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 

2020-10-14 18:43:11  Andrzej Milewczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):</p> <p style="text-align: center;"> od poniedziałku do piątku<br /> w godzinach 7.30 &ndash;15.00<br /> tel. (58) 320-08-00<br /> <br /> Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy<br /> 0 698-941-776<br /> Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołania i zażalenia</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.<br /> Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego<br /> w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego<br /> za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Terminy</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołanie od decyzji</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,<br /> wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji<br /> (punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)<br /> Zażalenie na postanowienie<br /> wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,<br /> wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia<br /> w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.<br /> <br /> Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).<br /> <br /> Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny<br /> w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).<br /> <br /> Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.<br /> <br /> <br /> Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <br /> ________________________________________<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W<br /> <br /> Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</strong></span><br /> <br /> przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w<br /> <br /> wtorek 10:00 - 12:00<br /> środa 10:00 - 12:00<br /> <br /> Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych<br /> <br /> przyjmują interesant&oacute;w<br /> codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.<br /> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Przedmiotem skargimogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.<br /> <br /> <em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</em><br /> <br /> <em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em><br /> Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong> <em>Podstawa prawna:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2. Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania<br /> i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w<br /> (Dz. U. Nr 5, poz. 46).<br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong><span style="font-size:1.125em;">Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):</p> <p style="text-align: center;"> od poniedziałku do piątku<br /> w godzinach 7.30 &ndash;15.00<br /> tel. (58) 320-08-00<br /> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14.3px; line-height: inherit; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(112, 112, 112); text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#000000;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; vertical-align: baseline;">Infolinia dla Obywatela ws. kwarantanny i zdrowia</span></span></span></p> <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14.3px; line-height: inherit; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(112, 112, 112); text-align: center;"> <span style="font-size:1.25em;"><span style="color:#000000;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">222-500-115</span>&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołania i zażalenia</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.<br /> Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego<br /> w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego<br /> za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Terminy</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Odwołanie od decyzji</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,<br /> wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji<br /> (punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)<br /> Zażalenie na postanowienie<br /> wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,<br /> wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, kt&oacute;ry wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.<br /> <br /> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia<br /> w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.<br /> <br /> Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w kt&oacute;rym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).<br /> <br /> Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny<br /> w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojew&oacute;dzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu&nbsp; (art.133 kpa).<br /> <br /> Pomorski Państwowy Wojew&oacute;dzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, kt&oacute;re jest ostateczne.<br /> <br /> <br /> Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojew&oacute;dzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojew&oacute;dzkiego Inspektora Sanitarnego.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <br /> ________________________________________<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong>PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSK&Oacute;W<br /> <br /> Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej<br /> w Gdańsku</strong></span><br /> <br /> przyjmuje w sprawach skarg i wniosk&oacute;w<br /> <br /> wtorek 10:00 - 12:00<br /> środa 10:00 - 12:00<br /> <br /> Kierownicy i pracownicy kom&oacute;rek organizacyjnych<br /> <br /> przyjmują interesant&oacute;w<br /> codziennie w godzinach 7:30 - 15:00</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.<br /> Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.<br /> Przedmiotem wniosku mogą być w szczeg&oacute;lności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.<br /> Przedmiotem skargimogą być w szczeg&oacute;lności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracownik&oacute;w, naruszenie praworządności lub interes&oacute;w skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.<br /> <br /> <em>Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.</em><br /> <br /> <em>Terminy załatwiania skarg i wniosk&oacute;w:</em><br /> Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt &ndash; załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczeg&oacute;lnie skomplikowane załatwiane są nie p&oacute;źniej niż w ciągu dw&oacute;ch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.<br /> <br /> <span style="font-size:1.125em;"><strong> <em>Podstawa prawna:</em></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego<br /> (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2. Rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania<br /> i rozpatrywania skarg i wniosk&oacute;w<br /> (Dz. U. Nr 5, poz. 46).<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w GdańskuSprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00

Telefon alarmowy czynny w dni wolne od pracy
0 698-941-776
Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.


Odwołania i zażalenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 


Terminy


Odwołanie od decyzji


wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia
w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.

Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).

Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.


Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.________________________________________

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku


przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

wtorek 10:00 - 12:00
środa 10:00 - 12:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

przyjmują interesantów
codziennie w godzinach 7:30 - 15:00Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w GdańskuSprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27, (kod pocztowy: 80-858):

od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 –15.00
tel. (58) 320-08-00
 

Infolinia dla Obywatela ws. kwarantanny i zdrowia

222-500-115 


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.


Odwołania i zażalenia


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku jest organem administracji publicznej I instancji.
Odwołanie/zażalenie od decyzji /postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdańsku wnosi się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 


Terminy


Odwołanie od decyzji


wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji
(punkty 2 i 3 - nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności bądź decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy)
Zażalenie na postanowienie
wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie,
wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie może wstrzymać jego wykonanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia
w ciągu 7 dni rozpatruje sprawę.

Jeżeli odwołanie/zażalenie wniosły wszystkie strony, a odwołanie/zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie wydaje nowe rozstrzygniecie, w którym uchyla lub zmienia wcześniej wydaną decyzję/postanowienie. Od nowej decyzji/postanowienia stronie przysługuje wniesienie odwołania/zażalenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (art. 132 kpa).

Jeżeli w terminie 7 dni nie wydano nowego rozstrzygnięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gdańsku przesyła odwołanie/zażalenie wraz z aktami sprawy Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu  (art.133 kpa).

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po otrzymaniu odwołania/zażalenia od decyzji/postanowienia w ciągu 30 dni rozpatruje sprawę i wydaje decyzję/postanowienie, które jest ostateczne.


Od decyzji/postanowienia organu drugiej instancji przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.________________________________________

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku


przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

wtorek 10:00 - 12:00
środa 10:00 - 12:00

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

przyjmują interesantów
codziennie w godzinach 7:30 - 15:00Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 

2014-10-15 09:52:30  Andrzej Milewczyk

Utworzono artykuł 4284 o nazwie 'Przyjmowanie i załatwianie spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4284
user_idpuste827813
resource_idpuste191
namepustePrzyjmowanie i załatwianie spraw
category_idpuste126
language_idpuste1
shortpustezałatwianie spraw
fullpuste

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Gdańsku

 

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

 

wtorek 10:00 - 12:00

środa 10:00 - 12:00

 

Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych

 

przyjmują interesantów

codziennie w godzinach 7:30 - 15:00

 

Podania i skargi można składać w sekretariacie PSSE w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 w godzinach 7:30 - 15:00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wnioskumogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargimogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

publishfrompuste2014-10-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzyjmowanie-i-zalatwianie-spraw

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się