2014-10-23

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek,
 • wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji,
 • zatwierdzanie udokumentowanego systemu jakości badań wody dla laboratoriów zewnętrznych
 • opiniowanie materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZAJMOWANIU STANOWISKA W SPRAWIE ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

Wykaz dokumentów (zeskanowanych), jakie Inwestor powinien przedłożyć
wraz z wnioskiem celem realizacji zadań, przez PPIS w Gdańsku, wynikających z art. 56 ustawy Prawo budowlane *:

1

Pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) do reprezentowania Inwestora podczas czynności, związanych z uzyskaniem stanowiska PPIS (jeżeli Inwestor nie będzie uczestniczył w kontroli)

2

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, obiektem (akt własności lub umowa najmu)

3

NIP, REGON, KRS Wnioskodawcy

4

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (w przypadku jej wydania)

5

Decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę

6

Projekt budowlany wraz z projektami zamiennymi, zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Gdańska – wersje elektroniczne oraz zeskanowane rysunki z pieczęciami Urzędu Miejskiego w Gdańsku  i rzeczoznawcy do spraw sanitarno – higienicznych  (strona tytułowa projektu, plan zagospodarowania terenu, rzuty wszystkich kondygnacji i instalacji sanitarnych (w przypadku instalacji wentylacji mechanicznej wraz z widoczną czerpnią i wyrzutnią powietrza))

7

Wymagane prawem zgody na odstępstwa od przepisów

8

Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z. art. 57 ustawy Prawo Budowlane (o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bud. i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami obowiązującymi PN oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy), wraz z informacją – o wprowadzonych zmianach nieistotnych zgodnie z Prawem Budowlanym **

9

Dzienniki Budowy z wpisem o zakończeniu budowy (zeskanowane strony tytułowe oraz strony z wpisem o zakończeniu budowy)

10

Dokumentacja powykonawcza architektoniczna i instalacyjna (w przypadku zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego) **

11

Protokół odbioru  przyłącza kanalizacji sanitarnej ***

12

Protokół odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej ***

13

Protokół odbioru przyłącza wodociągowego ***

14

Sprawozdanie z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej; w przypadku własnego ujęcia wody dodatkowo sprawozdanie z badania fizyko-chemicznego wody ze studni

15

Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniach - protokół z pomiarów skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej (wydajności projektowane i pomierzone) oraz schemat powykonawczy instalacji  wentylacji; w przypadku wentylacji grawitacyjnej - protokół kominiarski. Protokoły powinny być sporządzone przez osoby, posiadające uprawnienia w wymaganym zakresie

16

Protokół z badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej

17

Badanie natężenia oświetlenia (w przypadku placówek opieki nad dziećmi)

18

Atesty higieniczne wyrobów budowlanych, w szczególności materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, materiałów wykończeniowych (sufity, ściany, podłogi)

19

Protokół z pomiarów poziomu hałasu od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach ujętych w PN-87/B-02151/02, potwierdzający brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub protokół z pomiarów poziomu hałasu od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na zewnątrz obiektu, potwierdzający brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych (w przypadkach interwencyjnych, gdy bliska zabudowa w stosunku do zamontowanych urządzeń)

20

Sprawozdanie z badania czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (w placówkach opieki nad dziećmi, w przypadkach interwencyjnych)

21

W przypadku kolejnych wniosków o wydanie opinii/decyzji/zaświadczenia na podstawie przepisów szczególnych, w zależności od rodzaju obiektu  - technologia, zakres świadczeń/działalności, umowy na odbiór odpadów, umowa na sterylizację narzędzi wielokrotnego użytku, umowa na usługi pralnicze, certyfikaty mebli dla dzieci

 

 

* Wnioski składane na podstawie art. 56 ustawy Prawo Budowlane powinny faktycznie wynikać z tego artykułu, tj. obejmują głównie obiekty nowe, rozbudowane, nadbudowane, dla których zachodzi konieczność uzyskania zgody na użytkowanie bądź wynikających z art. 56 ust. 1a (obiekty nowo wybudowane, uzgodnione pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez uprawnionego rzeczoznawcę, lecz nie wymagające uzyskania zgody na użytkowanie). W przypadku przebudowy, zmiany sposobu użytkowania przeważnie nie zachodzi konieczność uzyskania zgody na użytkowanie. W przypadku wątpliwości należy najpierw rozstrzygnąć z właściwym organem konieczność uzyskania zgody na użytkowanie, następnie złożyć wniosek jw. do PPIS w Gdańsku  celem uzyskania stanowiska w trybie art. 56 ustawy Prawo Budowlane. We wniosku, poza podstawowymi danymi,
dot. inwestycji i Inwestora/Wnioskodawcy, wskazania płatnika decyzji płatniczej, należy zawrzeć pisemną informację o planowanym zakresie działalności w obiekcie (np. planowany zakres świadczeń medycznych, zakres produkcji, zakres prac planowanych w warsztacie) oraz planowanej liczbie zatrudnienia w obiekcie na jedną zmianę (bądź Wnioskodawca sam może przedłożyć krótką analizę, czy w obiekcie zapewnione jest wystarczające zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne dla personelu,
co ułatwi tutejszemu organowi weryfikację dokumentacji), a także informację o czasie pobytu personelu w pomieszczeniach pobytu ludzi (dot. pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu terenu, o zaniżonej wysokości lub pozbawionych oświetlenia światłem naturalnym, nie posiadających wymaganej prawem zgody).

**W  celu szybkiej weryfikacji przedłożonej dokumentacji prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wprowadzone zmiany (powykonawcze) w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej, tj. szczegółową analizę dokonanych zmian i ujęcie wszystkich zmian w rysunkach powykonawczych i oświadczeniu kierownika budowy.

*** W przypadku braku nowych przyłączy, a jedynie podłączenia instalacji do uzbrojonego terenu, należy przedłożyć pisemną informację o tym fakcie wraz z protokołem z odbioru wewnętrznego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku zaznacza, że każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie. Przed każdorazowym złożeniem wniosku należy telefonicznie skontaktować się z sekcją Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (tel. 58 320-08-45, 58 320-08-47 celem ustalenia zakresu dokumentacji do przedłożenia. Wniosek
wraz z załącznikami należy przesyłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w miarę możliwości w jednej wiadomości e-mail. W przypadku kilku wiadomości należy posługiwać się tym samym tematem np. „Wniosek-art. 56 PB, adres inwestycji, nazwa inwestycji (w skrócie)” lub „Uzupełnienie-art. 56 PB, adres inwestycji, nazwa inwestycji (w skrócie)”. Przykładowo – „Wniosek-art. 56 PB, ul. Budowlanych,
hala magazynowa”. Inwestycje, których nie dotyczy art. 56 PB nie będą w tym trybie rozpatrywane. Ponadto należy zwrócić uwagę, czy PPIS w Gdańsku jest właściwy terenowo/rzeczowo do zgłoszenia zakończenia budowy danej inwestycji.
Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
                   


1.    Wymagania ogólnobudowlane:


•    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333);
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 ze zm.);


2.    Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:


•    Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252  ze zm.);
•    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 165.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
•    Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
•    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


3.    Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:


•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;
•    Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.); 


4.    Podmioty wykonujące działalność leczniczą:


•    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 595);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


5.    Punkty i zespoły przedszkolne:


•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.);
•    Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


6.    Żłobki i kluby dziecięce:


•   Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 326 ze zm.);
•   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72);
•   Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•   Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


7.    Placówki wsparcia dziennego:


•    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630)
•    Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

 

Placówki opieki nad dzieckiem - krok po kroku

PRZEDSZKOLA:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.
  Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.
  Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.);

Przy projektowaniu nowych obiektów zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty
i Wychowania w październiku 1979 r.

 

PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.);

PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.);

ŻŁOBKI:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 326 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.
  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.);

 Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • dla placówek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobków wymagane jest uzyskanie opinii (w przypadku żłobków - decyzji) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
  o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
 • bez względu na formę opieki nad dziećmi (placówki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej
  na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;
 • wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. należy składać do sekretariatu głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27
  (IV piętro, pokój 420);
 • wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:
 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania); 
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • wniosek w/s wydania decyzji jw. ( Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu
  do rejestru
  ) powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie,
  w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie
  do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podczas kontroli, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące dokumenty:
 • decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);
 • dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);
 • protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:
 • protokół kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;
 • protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;
 • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;
 • omiary natężenia oświetlenia

Poszukiwanie lokalu:

PODSTAWOWE KRYTERIA:

 • lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;
 • wysokość pomieszczeń:

przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;

 • powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punktów i zespołów przedszkolnych):

 

 • 3÷5 dzieci: 16m2;
 • powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m2 +2 m2 na każde dziecko;
 • powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:16 m2 + 2,5 m2 na każde dziecko;

-        

 • pomieszczenia higieniczno - sanitarne:

personel: na podstawie w/cyt. przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punktów/zespołów przedszkolnych); w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem osób przygotowujących posiłki w oparciu o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.


dzieci:
w żłobkach/klubach dziecięcych - 1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka na 15 dzieci, 1 natrysk; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk; 

opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;


szatnie:
usytuowanie przy wejściu do lokalu;
powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;
wyposażenie w szafki indywidualne;

pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:
catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłków bezpośrednio na sali dla dzieci;
catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłków - pomieszczenie kuchni;
przygotowywanie posiłków w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn; 
w przypadku korzystania z naczyń i sztućców tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);

wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.

 Wyposażenie lokalu:

 • materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
 • meble dostosowane do wymagań ergonomii;
 • wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;
 • osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;
 • miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;
 • wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 • plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie
  i posiadającymi certyfikaty.

Projektowanie:

OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH:

Projekt technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy
ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawców dostępna na stronie internetowej: www.pssse.gda.pl).

 

Konsultacje:

Konsultacji w/s planów proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (czwartki
w godz. 8:00 - 14:00, pokój 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pokój 502, V piętro)
oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (wtorki, środy, czwartki w godz. 8:00 - 14:00, pokój nr 312, III piętro) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.

 

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

e-mail: zns@psse.gda.pl

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się