2014-10-23

Oddział Higieny Komunalnej

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej

Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli 
  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Nadzór ogólny

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów
  i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:

             - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;

             - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;

             - domów pomocy społecznej;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 • Kontrole transportu zakładów pogrzebowych.

 

Rodzaje spraw załatwianych przez Oddział Higieny Komunalnej:

 • Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich – w okresie od 16 października do 15 kwietnia;

 • Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok albo szczątków ludzkich w granicach państwa środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego - na każdą odległość;

 • Wydawanie zezwoleń na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa;

 • Wydawanie opinii w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;

Wnioski o wydanie ww. zezwoleń i opinii można składać w sekretariacie Stacji, pokój 420 (IV piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 bądź przekazać drogą pocztową;

 • Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wody z basenów kąpielowych i kąpielisk w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Badania wykonywane są przez Laboratorium Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku;

 • Udzielanie informacji w zakresie jakości wody z urządzeń wodociągowych, basenów
  i kąpielisk znajdujących się pod nadzorem Oddziału Higieny Komunalnej.


Akty prawne  - Oddział Higieny Komunalnej  w Gdańsku
 

1.Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 201921r., poz. 195)
 
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)
 
3.Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 162)
 
4.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1845 ze zm.)
 
5.Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2171)
 
6.Ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017r., poz. 2111)
 
7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018r., poz. 275)
 
8.Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 276)
 
9 Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 281 ze zm.)
 
10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.)
 
11.Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
 
12.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1947)
 
13.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1783 ze zm.)
 
14.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011r. Nr 75, poz. 405 ze zm.)
 
15.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866)
 
16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r. Nr 48, poz. 284)
 
17.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001r. Nr 152, poz. 1742)
 
18.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2211)
 
19.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2166)
 
20.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 888)
 
21.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie  domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 734 ze zm.)
 
22.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 249)
 
23.Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.)
 
24.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2206) 
 
25.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255)
 
26.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji oraz oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018r., poz. 2476)
 
27.Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 350 ze zm.)
 
28.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.)
 
29.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016 ze zm.)
 
30.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.)
 
31.Ustawa z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 2227) ze zm.

 

Druki do pobrania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się