DRUKUJ
2014-10-23

Oddział Przeciwepidemiczny

Zadania Oddziału Przeciwepidemicznego


Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi

 

 • Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej na terenie m. Gdańsk;
 • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej - prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;
 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych;
 • Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad ozdrowieńcami i nosicielami zakaźnych schorzeń jelitowych;
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych;
 • Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania
  i rejestracji;
 • Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku;
 • Stała współpraca ze szpitalnymi Zespołami Kontroli Zakażeń Szpitalnych w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń;
 • Współpraca z innymi inspekcjami, służbami, władzami lokalnymi, instytucjami naukowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie profilaktyki 
  i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt;
 • Udział w realizacji europejskiego programu nadzoru nad grypą „SENTINEL”;
 • Udział w działaniach dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego;
 • Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Gdańska;
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi;
 • Nadzór nad szpitalami, ambulatoriami, praktykami lekarskimi, praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (decyzje, upomnienia, postanowienia
  o nałożeniu grzywny);
 • Analiza szpitalnych ognisk epidemicznych i działań przeciwepidemicznych podejmowanych
  i koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
 • Analiza i raportowanie danych dotyczących zakażeń szpitalnych i drobnoustrojów alarmowych;
 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 • Ocena stanu sanitarnego szpitali na terenie m. Gdańska.


Nadzór nad szczepieniami ochronnymi

 

 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne
  (np. zakładach opiekuńczych, domach dziecka);
 • Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych;
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami;
 • Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
 • Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 • Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia;
 • Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych;
 • Udział w programach profilaktyki zdrowotnej.


Rodzaje spraw załatwianych przez Oddział Przeciwepidemiczny

 

 • Wydawanie skierowań na szczepienia przeciwko WZW typu B dla chorych na WZW typu C oraz dla osób z najbliższego otoczenia chorych na WZW typu B:
  Skierowania wydawane są w pokoju nr 418 (IV piętro),
  od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 7:30-15:00.
 • Badania bakteriologiczne kału w przypadku diagnostyki nosicielstwa pałeczek schorzeń jelitowych w ramach nadzoru nad nosicielami i ozdrowieńcami oraz osobami z najbliższego otoczenia chorego:
  Z materiałem należy zgłaszać się do pokoju nr 418 (IV piętro),
  od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 7:30-12:00.
  Wyniki można odebrać od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:00.
 • Poradnictwo w zakresie higieny w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych.
 • Dystrybucja szczepionek i kontrola gospodarki szczepionkami w placówkach prowadzących uodpornienie wg obowiązującego kalendarza szczepień ochronnych.
 • Wydawanie szczepionek pokój 428 (IV piętro):
  poniedziałek i czwartek 10:00 - 14:00,
  wtorek i piątek 07:40 - 12:00,
  środa - szczepionek nie wydaje się
 • Przyjmowanie zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, postępowanie wyjaśniające i rejestracja odczynów.
 • Udzielanie informacji dotyczących szczepień obowiązkowych i zalecanych.
 • Badania kału w celach diagnostycznych oraz w celach sanitarno-epidemiologicznych można wykonać w Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, od poniedziałku do piątku.


Akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018r. poz. 753).
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2018r. (Dz. Urzędowy M. Z. z 2017r. poz. 108).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych. (Dz.U. z 2017 r. poz. 848)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze (Dz. U. z 2016r. poz. 1418).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. z 2010r. Nr 180, poz. 1215).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r. poz. 40).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2010r. Nr 254, poz. 1711).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013r. poz. 848).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz innych osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.  z 2013r., poz. 141).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. z 2013 r. poz. 160).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych. (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 575).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 465).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011r. Nr 44, poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010r.  Nr 100, poz. 646).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. z 2010r. Nr 100, poz. 645).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje (Dz. U. z 2010r. Nr 94, poz. 610).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011r. Nr 294, poz. 1741).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 746).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z Dnia 17 września 2015r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2015r. poz. 1501).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160        ze zm).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004r Nr 43, poz. 408 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2012r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii  (Dz. U. z 2016r. poz. 2218).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2018r. poz. 979).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi  (Dz. U. z 2017r. poz. 1975).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1314 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018r. poz. 617 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018r. poz. 1492).
 • Ustawa z dnia 9 grudnia 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1446).
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 618).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 282).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 36, poz. 203).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2211).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz. U.  z 2017 poz. 509)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005r. Nr 81, poz. 716 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013 poz. 696).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. z 2005r. Nr 72 poz. 642 ze zm.)