DRUKUJ
2014-10-23

Oddział Higieny Komunalnej

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej

Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli 
  w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Nadzór ogólny

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów
  i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:

             - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;

             - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;

             - domów pomocy społecznej;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 • Kontrole transportu zakładów pogrzebowych.

 

Rodzaje spraw załatwianych przez Oddział Higieny Komunalnej:

 • Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich – w okresie od 16 października do 15 kwietnia;

 • Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok albo szczątków ludzkich w granicach państwa środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego - na każdą odległość;

 • Wydawanie zezwoleń na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa;

 • Wydawanie opinii w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;

Wnioski o wydanie ww. zezwoleń i opinii można składać w sekretariacie Stacji, pokój 420 (IV piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 bądź przekazać drogą pocztową;

 • Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wody z basenów kąpielowych i kąpielisk w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Badania wykonywane są przez Laboratorium Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku;

 • Udzielanie informacji w zakresie jakości wody z urządzeń wodociągowych, basenów
  i kąpielisk znajdujących się pod nadzorem Oddziału Higieny Komunalnej.


Akty prawne  - Oddział Higieny Komunalnej  w Gdańsku
 

1.Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 201921r., poz. 195)
 
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)
 
3.Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 162)
 
4.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1845 ze zm.)
 
5.Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2171)
 
6.Ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017r., poz. 2111)
 
7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018r., poz. 275)
 
8.Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 276)
 
9 Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 281 ze zm.)
 
10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.)
 
11.Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
 
12.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1947)
 
13.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1783 ze zm.)
 
14.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011r. Nr 75, poz. 405 ze zm.)
 
15.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866)
 
16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r. Nr 48, poz. 284)
 
17.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001r. Nr 152, poz. 1742)
 
18.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2211)
 
19.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2166)
 
20.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 888)
 
21.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie  domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 734 ze zm.)
 
22.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 249)
 
23.Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.)
 
24.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2206) 
 
25.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255)
 
26.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji oraz oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018r., poz. 2476)
 
27.Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 350 ze zm.)
 
28.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.)
 
29.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016 ze zm.)
 
30.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.)
 
31.Ustawa z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 2227) ze zm.

 

Druki do pobrania