DRUKUJ
2014-10-23

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco pogorszyć stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia,
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach aptek,
 • wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach żłobków;
 • wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych (wyłącznie na wniosek Strony); 
 • wydawanie opinii o placówkach oświatowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego (w formie decyzji), regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji,
 • zatwierdzanie udokumentowanego systemu jakości badań wody dla laboratoriów zewnętrznych
 • opiniowanie materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody.Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZAJMOWANIU STANOWISKA W SPRAWIE ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

Wykaz dokumentów (zeskanowanych), jakie Inwestor powinien przedłożyć
wraz z wnioskiem celem realizacji zadań, przez PPIS w Gdańsku, wynikających z art. 56 ustawy Prawo budowlane *:

1

Pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) do reprezentowania Inwestora podczas czynności, związanych z uzyskaniem stanowiska PPIS (jeżeli Inwestor nie będzie uczestniczył w kontroli)

2

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, obiektem (akt własności lub umowa najmu)

3

NIP, REGON, KRS Wnioskodawcy

4

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (w przypadku jej wydania)

5

Decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę

6

Projekt budowlany wraz z projektami zamiennymi, zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Gdańska – wersje elektroniczne oraz zeskanowane rysunki z pieczęciami Urzędu Miejskiego w Gdańsku  i rzeczoznawcy do spraw sanitarno – higienicznych  (strona tytułowa projektu, plan zagospodarowania terenu, rzuty wszystkich kondygnacji i instalacji sanitarnych (w przypadku instalacji wentylacji mechanicznej wraz z widoczną czerpnią i wyrzutnią powietrza))

7

Wymagane prawem zgody na odstępstwa od przepisów

8

Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z. art. 57 ustawy Prawo Budowlane (o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bud. i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami obowiązującymi PN oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy), wraz z informacją – o wprowadzonych zmianach nieistotnych zgodnie z Prawem Budowlanym **

9

Dzienniki Budowy z wpisem o zakończeniu budowy (zeskanowane strony tytułowe oraz strony z wpisem o zakończeniu budowy)

10

Dokumentacja powykonawcza architektoniczna i instalacyjna (w przypadku zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego) **

11

Protokół odbioru  przyłącza kanalizacji sanitarnej ***

12

Protokół odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej ***

13

Protokół odbioru przyłącza wodociągowego ***

14

Sprawozdanie z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej; w przypadku własnego ujęcia wody dodatkowo sprawozdanie z badania fizyko-chemicznego wody ze studni

15

Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniach - protokół z pomiarów skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej (wydajności projektowane i pomierzone) oraz schemat powykonawczy instalacji  wentylacji; w przypadku wentylacji grawitacyjnej - protokół kominiarski. Protokoły powinny być sporządzone przez osoby, posiadające uprawnienia w wymaganym zakresie

16

Protokół z badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej

17

Badanie natężenia oświetlenia (w przypadku placówek opieki nad dziećmi)

18

Atesty higieniczne wyrobów budowlanych, w szczególności materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia, materiałów wykończeniowych (sufity, ściany, podłogi)

19

Protokół z pomiarów poziomu hałasu od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach ujętych w PN-87/B-02151/02, potwierdzający brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub protokół z pomiarów poziomu hałasu od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na zewnątrz obiektu, potwierdzający brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych (w przypadkach interwencyjnych, gdy bliska zabudowa w stosunku do zamontowanych urządzeń)

20

Sprawozdanie z badania czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (w placówkach opieki nad dziećmi, w przypadkach interwencyjnych)

21

W przypadku kolejnych wniosków o wydanie opinii/decyzji/zaświadczenia na podstawie przepisów szczególnych, w zależności od rodzaju obiektu  - technologia, zakres świadczeń/działalności, umowy na odbiór odpadów, umowa na sterylizację narzędzi wielokrotnego użytku, umowa na usługi pralnicze, certyfikaty mebli dla dzieci

 

 

* Wnioski składane na podstawie art. 56 ustawy Prawo Budowlane powinny faktycznie wynikać z tego artykułu, tj. obejmują głównie obiekty nowe, rozbudowane, nadbudowane, dla których zachodzi konieczność uzyskania zgody na użytkowanie bądź wynikających z art. 56 ust. 1a (obiekty nowo wybudowane, uzgodnione pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez uprawnionego rzeczoznawcę, lecz nie wymagające uzyskania zgody na użytkowanie). W przypadku przebudowy, zmiany sposobu użytkowania przeważnie nie zachodzi konieczność uzyskania zgody na użytkowanie. W przypadku wątpliwości należy najpierw rozstrzygnąć z właściwym organem konieczność uzyskania zgody na użytkowanie, następnie złożyć wniosek jw. do PPIS w Gdańsku  celem uzyskania stanowiska w trybie art. 56 ustawy Prawo Budowlane. We wniosku, poza podstawowymi danymi,
dot. inwestycji i Inwestora/Wnioskodawcy, wskazania płatnika decyzji płatniczej, należy zawrzeć pisemną informację o planowanym zakresie działalności w obiekcie (np. planowany zakres świadczeń medycznych, zakres produkcji, zakres prac planowanych w warsztacie) oraz planowanej liczbie zatrudnienia w obiekcie na jedną zmianę (bądź Wnioskodawca sam może przedłożyć krótką analizę, czy w obiekcie zapewnione jest wystarczające zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne dla personelu,
co ułatwi tutejszemu organowi weryfikację dokumentacji), a także informację o czasie pobytu personelu w pomieszczeniach pobytu ludzi (dot. pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu terenu, o zaniżonej wysokości lub pozbawionych oświetlenia światłem naturalnym, nie posiadających wymaganej prawem zgody).

**W  celu szybkiej weryfikacji przedłożonej dokumentacji prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wprowadzone zmiany (powykonawcze) w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej, tj. szczegółową analizę dokonanych zmian i ujęcie wszystkich zmian w rysunkach powykonawczych i oświadczeniu kierownika budowy.

*** W przypadku braku nowych przyłączy, a jedynie podłączenia instalacji do uzbrojonego terenu, należy przedłożyć pisemną informację o tym fakcie wraz z protokołem z odbioru wewnętrznego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku zaznacza, że każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie. Przed każdorazowym złożeniem wniosku należy telefonicznie skontaktować się z sekcją Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (tel. 58 320-08-45, 58 320-08-47 celem ustalenia zakresu dokumentacji do przedłożenia. Wniosek
wraz z załącznikami należy przesyłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w miarę możliwości w jednej wiadomości e-mail. W przypadku kilku wiadomości należy posługiwać się tym samym tematem np. „Wniosek-art. 56 PB, adres inwestycji, nazwa inwestycji (w skrócie)” lub „Uzupełnienie-art. 56 PB, adres inwestycji, nazwa inwestycji (w skrócie)”. Przykładowo – „Wniosek-art. 56 PB, ul. Budowlanych,
hala magazynowa”. Inwestycje, których nie dotyczy art. 56 PB nie będą w tym trybie rozpatrywane. Ponadto należy zwrócić uwagę, czy PPIS w Gdańsku jest właściwy terenowo/rzeczowo do zgłoszenia zakończenia budowy danej inwestycji.
Akty prawne - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
                   


1.    Wymagania ogólnobudowlane:


•    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333);
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 ze zm.);


2.    Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:


•    Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252  ze zm.);
•    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 165.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
•    Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
•    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


3.    Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:


•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;
•    Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.); 


4.    Podmioty wykonujące działalność leczniczą:


•    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 595);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


5.    Punkty i zespoły przedszkolne:


•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.);
•    Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


6.    Żłobki i kluby dziecięce:


•   Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 326 ze zm.);
•   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72);
•   Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•   Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


7.    Placówki wsparcia dziennego:


•    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630)
•    Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;

 

Placówki opieki nad dzieckiem - krok po kroku

PRZEDSZKOLA:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.
  Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r.
  Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.);

Przy projektowaniu nowych obiektów zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty
i Wychowania w październiku 1979 r.

 

PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.);

PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.);

ŻŁOBKI:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 326 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.
  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 368);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L
  z 2004 r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.);

 Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • dla placówek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobków wymagane jest uzyskanie opinii (w przypadku żłobków - decyzji) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
  o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
 • bez względu na formę opieki nad dziećmi (placówki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej
  na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;
 • wnioski w/s wydania opinii/decyzji jw. należy składać do sekretariatu głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27
  (IV piętro, pokój 420);
 • wniosek w/s wydania opinii j. w. powinien zawierać:
 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania); 
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • wniosek w/s wydania decyzji jw. ( Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu
  do rejestru
  ) powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie,
  w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie
  do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podczas kontroli, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące dokumenty:
 • decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);
 • dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);
 • protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:
 • protokół kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;
 • protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;
 • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;
 • omiary natężenia oświetlenia

Poszukiwanie lokalu:

PODSTAWOWE KRYTERIA:

 • lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;
 • wysokość pomieszczeń:

przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m; punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m; oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;

 • powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punktów i zespołów przedszkolnych):

 

 • 3÷5 dzieci: 16m2;
 • powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m2 +2 m2 na każde dziecko;
 • powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem:16 m2 + 2,5 m2 na każde dziecko;

-        

 • pomieszczenia higieniczno - sanitarne:

personel: na podstawie w/cyt. przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punktów/zespołów przedszkolnych); w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem osób przygotowujących posiłki w oparciu o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.


dzieci:
w żłobkach/klubach dziecięcych - 1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka na 15 dzieci, 1 natrysk; w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk; w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk; 

opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;


szatnie:
usytuowanie przy wejściu do lokalu;
powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;
wyposażenie w szafki indywidualne;

pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:
catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłków bezpośrednio na sali dla dzieci;
catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłków - pomieszczenie kuchni;
przygotowywanie posiłków w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn; 
w przypadku korzystania z naczyń i sztućców tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 oC);

wentylacja pomieszczeń: grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.

 Wyposażenie lokalu:

 • materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
 • meble dostosowane do wymagań ergonomii;
 • wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;
 • osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;
 • miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;
 • wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 • plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie
  i posiadającymi certyfikaty.

Projektowanie:

OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH:

Projekt technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy
ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawców dostępna na stronie internetowej: www.pssse.gda.pl).

 

Konsultacje:

Konsultacji w/s planów proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (czwartki
w godz. 8:00 - 14:00, pokój 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pokój 502, V piętro)
oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (wtorki, środy, czwartki w godz. 8:00 - 14:00, pokój nr 312, III piętro) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.

 

 


Praktyczne informacje - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 •  powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru);
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);
 • projekt budowlany obiektu – architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (etap projektowania nowego obiektu).


Miejsce składania wniosków:


Sekretariat Główny PSSE w Gdańsku, IV piętro, pokój 420

Odbiór dokumentów:
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku, V piętro, pokój 503

Przyjmowanie interesantów (konsultacje)
Czwartki w godz. 8:00 - 14:00 pokój 503, V piętro

Składanie wniosków
Codziennie w godz. 8:00 - 15:00 pokój 420, IV piętro

Odbiór dokumentacji
Codziennie w godz. 8:00 - 14:30 pokój 503, V piętro

e-mail: zns@psse.gda.pl

Kasa
pokój 310, III piętro, codziennie w godz. 7:30 - 14:30