DRUKUJ
2014-10-14

Majątek

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na dzień 31.12.2018 r. zgodnie z Bilansem sporządzonym za rok 2018 wynosi: 


 

Wartość księgowa netto środków trwałych – 92 630,36 zł, w tym:

    - maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) – 72 377,09zł, w tym:

      a) zespoły komputerowe – 42 867,09

    - środki transportu –  12 833,33 zł

    - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) – 7 419,94 zł

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych – 0,00 zł.