DRUKUJ
2015-01-08

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z  2016r. poz. 1764 z póżn. zm.) wprowadziła instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.